Thứ bảy, 16 Tháng 12 2017

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 65 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 97/KH- BCĐ Kế hoạch 23/09/2016 Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 12/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Hướng dẫn số 08- HD/BCĐ, ngày 30/8/2016 của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” về xây dựng và công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch
2 135/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 25/04/2017 Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm.
3 151/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 04/10/2017
4 99/KH-MT Kế hoạch 04/10/2016 Thực hiện Hướng dẫn số 54/HD-MTTW-BTT ngày 26/9/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2016; Công văn số 512-CV/TU, ngày 27/9/2016 của Tỉnh ủy Ninh Bình đồng ý về việc tổ chức kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” 18/11/2016.
5 105 /KH-MT Kế hoạch 27/10/2016 Thông qua tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam