Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Là người Việt Nam chắc chắn nhiều người còn nhớ thời khắc lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam -tuyên bố: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”! Lời tuyên bố khẳng định ý chí thép của nhân dân Việt Nam vì độc lập tự do của dân tộc.

  

Ảnh tư liệu.

Đó là ngày 17 tháng 7 năm 1966 khi giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc hết sức ác liệt, Hồ Chủ tịch kêu gọi toàn quân, toàn dân ta kiên quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. “Không có gì quý hơn độc lập tự do” là lời hịch non sông và cũng là sự khẳng định có tính thời đại, thể hiện quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của dân tộc ta. Với lịch sử cách mạng Việt Nam, tư tưởng độc lập, tự do của Hồ Chí Minh là tư tưởng nhất quán, xuyên suốt trong mọi hoàn cảnh thể hiện chân lý thời đại đồng thời cũng khẳng định truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam. Ngày 19 tháng 12 năm 1946 trong lời Kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Hồ Chủ tịch đã khẳng định “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” cũng chính là ý chí độc lập tự do của dân tộc, là quyết tâm bằng mọi giá bảo vệ Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ vừa được thành lập tháng 9 năm1945. Nhà nước ấy mới đảm bảo độc lập tự do cho dân tộc.

Đến hôm nay, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có đổi là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì độc lập, tự do hạnh phúc của nhân dân vẫn là mục tiêu, ý chí và bản chất của Nhà nước ta. Chính điều này minh chứng rằng độc lập tự do là lý tưởng, là tư tưởng được hình thành rất sớm trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngay khi giành được chính quyền, tên nước Việt Nam đã gắn liền với tiêu đề Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Điều đặc biệt cần hiểu rõ độc lập, tự do được Bác dùng như một giá trị kép không thể tách rời. Với những nước nhỏ như nước ta, với lịch sử hàng ngàn năm luôn phải chống kẻ thù xâm lược thì độc lập phải được đặt lên hàng đầu. Vì nước mất, nhà tan làm gì có tự do. Không có độc lập dân tộc không thể có tự do. Một số nước đề cao tự do cá nhân, tự do cho con người không cần gắn với giá trị của độc lập là vì hoàn cảnh cụ thể của họ. Với nước ta và nhiều nước thuộc địa trên thế giới, ai cũng hiểu không có độc lập thì làm gì có tự do. Bởi vậy, với kẻ xâm lược, cố tình cướp đi độc lập của dân tộc, thì cuộc đấu tranh giành độc lập là không khoan nhượng. Các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới thấu hiểu rằng mất độc lập thì không thể có tự do, bởi thuộc địa là nô lệ, mà nô lệ thì không có tự do! Chính ý nghĩa này khẳng định tính thời đại của tư tưởng độc lập, tự do của Hồ Chí Minh. Và Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng độc lập tự do của các phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới.

Nhưng ngay khi đất nước đã có độc lập, Bác nhắc cán bộ: “Nước được độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì” (HCM. Toàn tập. NXB ST. năm1984. T.4.Tr.35) . Lời nhắc nhở thật chí tình và cùng vô cùng sâu sắc. Tự lời nhắc nhở này đã khẳng định trong tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập, tự do là giá trị kép không thể tách rời. Độc lập mà không có tự do thì độc lập cũng không có ý nghĩa gì! Những năm miền Bắc vừa có hòa bình ngắn ngủi, chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ lại vô cùng ác liệt, kinh tế khó khăn, thiếu thốn đủ đường, nhưng Bác vẫn đặc biệt quan tâm đến đời sống nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Bác khẳng định nhân dân phải là chủ nhân ông của đất nước. Phải mở rộng, phát huy dân chủ trong Đảng và trong toàn xã hội. Về dân chủ, Bác nói ngắn gọn mà quyết liệt: “Dân chủ là để làm sao cho dân được mở miệng”. Như vậy dân chủ gắn liền với tự do. Dân chủ là điều kiện để có tự do. Bác phê bình những người miệng nói “dân chủ” nhưng thực hành thì “quan chủ” và làm mất quyền tự do của công dân. Có thể nói, Bác quan tâm rất nhiều đến tự do của nhân dân. Ngay trong lời mở đầu Tuyên ngôn Độc lập, Bác cũng nhấn mạnh quyền tự do mưu cầu hạnh phúc của con người.

Trong xây dựng Nhà nước, Bác cũng nhiều lần khẳng định giá trị của tự do, bản chất của chế độ ta là tự do, dân chủ. Bác viết: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do”. “Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình góp phần tìm ra chân lý” (HCM Toàn tập. NXB. ST. năm 1987. T7. Tr. 482). Bác khẳng định : “Hội hè, tín ngưỡng, báo chương, họp hành, đi lại có quyền tự do.” (HCM. Toàn tập. NXB. ST. năm 1983. T3. Tr. 152). Tuy nhiên, tự do tư tưởng để làm gì, là như thế nào được Bác giải thích ngắn gọn và hết sức đầy đủ: “Quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý” (HCM Toàn tập. NXB. ST. Năm 1987.T7.Tr.482).Tự do tư tưởng không phái là “tự tung, tự tác” xâm phạm tự do của người khác, làm tổn hại lợi ích của nhân dân, đất nước. Tự do tư tưởng suy cho cùng là quyền tự do phục tùng chân lý, phục tùng lẽ phải, phụng sự lợi ích quốc gia, dân tộc. Bác định nghĩa về chủ nghĩa xã hội cũng hết sức giản dị, dễ hiểu: “Chủ nghĩa xã hội là cái gì? Là mọi người được ăn no, mặc ấm, sung sướng, tự do”.(HCM Toàn tập. NXB. ST. T.7. Tr. 682). Khi đất nước còn nghèo, cái ăn, cái mặc được đặt lên hàng đầu, nhưng tự do cho con người thì Bác không bao giờ quên. Bác coi tự do là quyền, là điều kiện sống, điều kiện để có hạnh phúc, sung sướng. Phải chăng bản thân Bác đã từng mất tự do khi bị cầm tù nên Bác càng thấu hiểu thế nào là mất tự do. Bác viết: “Trên đời ngàn vạn điều cay đắng/ Cay đắng chi bằng mất tự do”.

Về độc lập, tự do, dân chủ là những vấn đề lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh đều cần quán triệt, học tập vả thực hành để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, nhân dân sung sướng, tự do, hạnh phúc. Trước lúc đi xa, Bác căn dặn Đảng ta phải giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình, mở rộng dân chủ vì hạnh phúc của nhân dân. Hiện nay, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về nêu gương là thiết thực thực hành những điều Bác dạy. Không nêu gương không thể xây dựng đất nước hùng mạnh, không thể lãnh đạo được toàn xã hội xây dựng dân chủ, công bằng và văn minh. Đảng không trong sạch vững mạnh làm sao hoàn thành trọng trách đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc. “Không gì quý hơn độc lập tự do” là chân lý, là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần được hiểu sâu sắc ngay trong hoàn cảnh hòa bình và xây dựng đất nước. Độc lập tự do là cơm ăn, nước uống của nhân dân, là hạnh phúc ấm no của cả dân tộc, là niềm tự hào và ý chí quật cường của Việt Nam suốt chiều dài lịch sử. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta - nhiều bài học quý báu như lần lượt hiện ra trước mắt chúng ta. Vấn đề là hành động, hành động tất cả vì độc lập tự do của dân tộc, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân.

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

Cho phép các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường, trừ vũ trường và karaoke và phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn). Không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học, không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp học…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xác lập tình trạng bình thường mới trong cuộc sống và các hoạt động kinh tế-xã hội. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này trong phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vào sáng nay, 7/5.

Nêu rõ 21 ngày qua cả nước không có ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cả nước ở tình trạng nguy cơ thấp, đây là điều đáng mừng. Tuy vậy, tình hình dịch bệnh trên thế giới, khu vực châu Á, Đông Nam Á diễn biến phức tạp.

Thủ tướng nhấn mạnh thông điệp: Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp xác lập tình trạng bình thường mới trong cuộc sống và các hoạt động kinh tế-xã hội để dần trở lại bình thường. Đẩy mạnh phục hồi kinh tế, xây dựng đất nước là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng, cần tập trung ở mọi cấp, mọi ngành. Nhưng cũng không được chủ quan, coi thường dịch bệnh COVID-19.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập. Nếu có người ở nước ngoài về, đều phải cách ly tập trung 14 ngày, trừ trường hợp chuyên gia, công nhân lành nghề, nhà đầu tư thì có phương thức cách ly tại chỗ phù hợp. Tuyệt đối không để người nhập cảnh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Sẵn sàng ứng phó khi có trường hợp dương tính trong cộng đồng. Ban chỉ đạo các cấp duy trì nhóm phản ứng nhanh, dự báo và thu thập dữ liệu để phát hiện nhanh nhất các trường hợp dương tính, các trường hợp tiếp xúc gần, kịp thời khoanh vùng, cách ly, dập dịch.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng và trên phương tiện hành khách công cộng đông người, rửa tay, bảo đảm vệ sinh cá nhân khi tiếp xúc ở nơi đông người.

Đồng ý với đề xuất về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Thủ tướng nêu rõ, không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học, giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay. Định kỳ mở cửa sổ, cửa chính để thông thoáng khí. Nhà trường tăng cường các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh; không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp học… Ngành giáo dục, các địa phương có kế hoạch tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, bảo đảm trung thực, khách quan.

Cho phép mở các dịch vụ kinh doanh dịch vụ không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường, trừ vũ trường và karaoke, và phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn).

Thủ tướng cũng đồng ý bỏ giới hạn về số chỗ trên các phương tiện giao thông công cộng (máy bay, xe khách, tàu hỏa, tàu thủy…) nhưng yêu cầu bắt buộc hành khách đeo khẩu trang.

Thủ tướng đồng ý cho phép tổ chức một số hoạt động thể thao, sự kiện tập trung đông người…, khuyến cáo đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Ngành y tế tiếp tục kiện toàn năng lực cho các phòng xét nghiệm xác định COVID-19, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ xét nghiệm. Tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh và các kỹ thuật/sinh phẩm chẩn đoán trên thế giới và tại Việt Nam để điều chỉnh hoạt động xét nghiệm phù hợp với công tác phòng, chống dịch.

Tiếp tục nghiên cứu phác đồ điều trị, xây dựng các hướng dẫn và tập huấn cho y tế cơ sở để thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe cho người dân tại cộng đồng và hướng dẫn xử trí khi có các trường hợp nghi ngờ hoặc dương tính.

Các Bộ, UBND các địa phương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ giao, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, các gói hỗ trợ tài khóa, tiền tệ, đưa nhanh tiền hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết 42 đến người bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, chống gian lận.

Các ngành và các địa phương có liên quan, nhất là Bộ KH&ĐT, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT và các địa phương có phương án kêu gọi, xúc tiến đầu tư, tìm các tập đoàn, các đơn vị trong và ngoài nước đến đầu tư, làm ăn ở địa phương mình để tạo một không khí thu hút phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Về thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Thủ tướng đồng ý cho phép mở lại một số cửa khẩu phụ, lối mở theo đề xuất của tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở khác, Thủ tướng cho phép UBND các tỉnh biên giới căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cân nhắc cẩn trọng, kỹ lưỡng để chủ động mở lại cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn theo nguyên tắc mà Nghị định 112 đã quy định, bảo đảm quy trình kiểm soát phòng, chống dịch bệnh. Chỉ khôi phục lại các cửa khẩu phụ, lối mở có lưu lượng hàng hóa lớn, đặc biệt là hàng nông sản, thủy sản, hải sản xuất khẩu của nước ta và hàng nguyên liệu cấp thiết cho sản xuất trong nước.

Bộ VHTTDL khẩn trương chỉ đạo hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch truyền thông các điểm đến an toàn với những việc làm cụ thể, thiết thực, đẩy mạnh du lịch nội địa, nhất là mùa hè hiện nay. Chủ động tổ chức thị trường và chuẩn bị phương án tái khởi động thị trường du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp.

Theo VGP

 

Hệ thống phòng, chống dịch bệnh phải tiếp tục hoạt động 100%, “lúc này chưa phải là lúc xả hơi hoàn toàn”. Các địa phương cân nhắc không áp dụng các biện pháp cao hơn yêu cầu của Thủ tướng để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, nhất là một số ngành đạt quá thấp, bị ảnh hưởng nghiêm trọng như là du lịch, dịch vụ ăn uống, hàng không.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm kỳ nghỉ an toàn cho người dân. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng nhấn mạnh điều này tại cuộc họp Thường trực Chính phủ vào chiều nay, 28/4.

Nhắc lại phát biểu tại phần khai mạc cuộc họp là chúng ta đã cơ bản đầy lùi dịch bệnh, làm chủ được tình hình, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta không được chủ quan, không được lơ là, mất cảnh giác, đặc biệt là những người làm công tác phòng, chống dịch, lúc này chưa phải là lúc xả hơi hoàn toàn.

Các cơ quan chức năng, đặc biệt Ban Chỉ đạo quốc gia cần tiếp tục thực hiện chiến lược được đề ra, kiên quyết ngăn chặn dịch xâm nhập, phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch một cách kịp thời, hiệu quả. Mặc dù nguy cơ thấp, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (trong 12 ngày qua) nhưng việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 19 trên một số góc độ, một số khu vực cần phải tiếp tục được quan tâm, nhất là trong kỳ nghỉ kéo dài. Người đứng đầu chính quyền cơ sở phải kiên quyết thực hiện các biện pháp đã nêu ra, đặc biệt là chống tình trạng tập trung đông người, không tuân thủ các biện pháp phòng dịch thông thường. Làm sao chúng ta bảo đảm một kỳ nghỉ lành mạnh, an toàn cho người dân, an toàn với dịch bệnh, bảo đảm an toàn giao thông, Thủ tướng nêu rõ, riêng hệ thống phòng, chống dịch bệnh phải tiếp tục hoạt động 100%.

Về các đề nghị của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần cho phép xuất khẩu khẩu trang y tế, tạo điều kiện tối đa, các thuốc điều trị COVID-19 và vật tư y tế cũng vậy. Tháo gỡ mọi điều kiện để khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu, Thủ tướng nêu rõ yêu cầu đảm bảo chất lượng sản phẩm, giữ gìn uy tín quốc gia.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc xem xét bổ sung Nghị quyết 37 của Chính phủ về một số nhóm đối tượng hưởng chính sách về phòng, chống dịch. Bộ Y tế khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện trình Chính phủ.

Thủ tướng nhất trí với đề nghị cho phép các đơn vị chưa đủ năng lực xét nghiệm hoặc có quá nhiều mẫu cần xét nghiệm được đặt hàng các đơn vị y tế khác có đủ năng lực (cả công lập và tư nhân). Thủ tướng đồng ý với phương án cách ly chuyên gia, công nhân lành nghề, nhà quản lý về Việt Nam thuận lợi, với cách cách ly phù hợp.

Các địa phương, các ngành cần tập trung các lực lượng, các giải pháp để kiểm soát nguy cơ nhiễm từ bên ngoài, Thủ tướng cho rằng, cần nới lỏng, khôi phục các hoạt động xã hội, khởi động tích cực, tăng tốc phát triển kinh tế ở lĩnh vực có hệ số an toàn cao, trên cơ sở phương án phòng dịch, nhất là phản công, dập dịch nhanh nếu phát hiện. Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Chủ tịch UBND các địa phương có thể xem xét nới lỏng một số ngành khác để phát triển sản xuất kinh doanh.

Các khu công nghiệp, khu du lịch, các đô thị đông dân cư, chợ, siêu thị, các nơi có mật độ giao lưu, giao thương lớn có sự kiểm soát, đôn đốc thực hiện những biện pháp phòng chống dịch.

Các địa phương và ngành giáo dục cần lưu ý việc bảo đảm an toàn khi học sinh đi học trở lại. Bộ GD&ĐT chủ trì phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn thật cụ thể, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Y tế, với các địa phương triển khai các biện pháp kiểm soát y tế đối với những người về Việt Nam qua đường mòn, lối hẻm.

Bộ GTVT căn cứ diễn biến dịch, đặc biệt là nhu cầu đi lại của nhân dân, hướng dẫn việc bảo đảm an toàn và quyết định việc tăng dần tần suất các chuyến bay nội địa phù hợp, cũng như khách đi tàu lửa, đi ô tô, bảo đảm số chuyến, không để dồn ứ hành khách có nhu cầu đi lại.

Theo Thủ tướng, tất cả các địa phương phải chủ động đề ra các biện pháp chống dịch theo mức nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn phù hợp với điều kiện của địa phương mình, cân nhắc không áp dụng các biện pháp cao hơn yêu cầu của Thủ tướng để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, nhất là một số ngành đạt quá thấp, bị ảnh hưởng nghiêm trọng như là du lịch, dịch vụ ăn uống và đặc biệt là ngành hàng không.

Thủ tướng cũng lưu ý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tiêu cực, tham nhũng lợi ích nhóm trong vấn đề mua các thiết bị y tế, nếu phát hiện tiêu cực, tham nhũng phải chuyển đến cơ quan điều tra để xử lý nghiêm.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng lưu ý sớm đưa tiền hỗ trợ đến người dân kịp thời.

Theo VGP

 

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp

Chỉ thị nêu rõ:

Dịch bệnh COVID-19 đã lan rộng trên toàn thế giới, làm hàng triệu người mắc, hàng trăm ngàn người tử vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu. Sau 3 tuần thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch, tiếp tục kiểm soát, hạn chế tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng, điều trị khỏi đa số người mắc và chưa có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát vẫn ở mức cao, ảnh hưởng xấu đến kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân.

Nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, phương châm:

a) Thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm với sự quản lý cụ thể của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các điều kiện cụ thể;

b) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch;

c) Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong; phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan;

d) Được nới lỏng các biện pháp hạn chế để phục vụ phòng, chống dịch đã thực hiện phù hợp với diễn biến dịch bệnh; khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trên cơ sở bảo đảm kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn.

2. Các Bộ, cơ quan liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp:

a) Người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện;

b) Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

c) Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường…) và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác theo quyết định hoặc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn…) trừ các cơ sở nêu tại điểm c mục 2 trên đây, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

đ) Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải như: hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, xà phòng, dung dịch sát khuẩn để rửa tay cho hành khách.

Riêng đối với vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, áp dụng các biện pháp phù hợp đặc thù ngành hàng không, bảo đảm an toàn cho hành khách, ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh.

e) Giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh.

g) Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động.

h) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như: đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.

3. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đối với từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đề xuất của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

4. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngoài chỉ đạo thực hiện các biện pháp quy định tại mục 2 nêu trên, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với các mức nguy cơ, bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, địa bàn có nguy cơ cao tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nguy cơ:

- Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

- Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc.

c) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mức nguy cơ thấp:

- Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

- Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc.

d) Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan xác định phạm vi khu vực nguy cơ cao trên địa bàn và chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Bộ Y tế tập trung chỉ đạo:

a) Kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch; ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm, xác định các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm.

b) Tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý ngay từ khâu tiếp đón bệnh nhân, phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, bảo đảm an toàn đối với cán bộ y tế, người tham gia phòng, chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, các đối tượng yếu thế.

c) Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải.

6. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc hạn chế nhập cảnh; kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh; tất cả các trường hợp được nhập cảnh phải thực hiện cách ly theo quy định.

7. Các Bộ: Quốc phòng, Y tế, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện cách ly, cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các cơ sở cách ly tập trung.

8. Các Bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

9. Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Văn phòng Chính phủ chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh, làm việc, học tập trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công, thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và kinh tế số.

10. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch, kể cả xử lý hình sự (nếu có).

11. Các Bộ, cơ quan liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó:

a) Bộ Công Thương, các bộ, ngành liên quan tập trung, khẩn trương thúc đẩy việc ký kết các hợp đồng xuất khẩu với các nước EVFTA; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết, hàng hóa, nhất là các hàng hóa có lợi thế và tiềm năng xuất khẩu để triển khai ngay sau khi các nước dỡ bỏ phong tỏa, mở cửa trở lại.

b) Tiếp tục rà soát, bảo đảm nguồn cung và vận chuyển, cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, xuất khẩu.

c) Thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, có các biện pháp kích cầu, đẩy mạnh tiêu dùng, nhất là thương mại điện tử, hệ thống bán lẻ, đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống; dần từng bước mở lại du lịch nội địa.

d) Chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án khởi động lại các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng, chống dịch.

12. Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội theo đúng Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

13. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch.

14. Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

Theo VGP

 

Thủ tướng lưu ý cần đề cao tinh thần cảnh giác, chấp nhận tình trạng “sống trong trạng thái có dịch, ”cần“ nhận thức rõ ràng, không mơ hồ” và có các biện pháp xử lý trên cơ sở năng lực y tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chiều 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để đánh giá lại kết quả triển khai Kết luận của Thủ tướng triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại các địa phương theo 3 nhóm nguy cơ từ sau ngày 15/4 đến nay.

Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận từ các bộ, ngành, địa phương và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, phát biểu kết luận phiên họp quan trọng này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Ban Chỉ đạo, các địa phương, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, các bộ, ngành và toàn thể nhân dân đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt đạt kết quả đáng mừng.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý cần đề cao tinh thần cảnh giác, chấp nhận tình trạng “sống trong trạng thái có dịch,” cần “nhận thức rõ ràng, không mơ hồ” và có các biện pháp xử lý trên cơ sở năng lực y tế của đất nước và địa phương.

Thủ tướng nhận xét trong gần 3 tháng qua, cả nước đã kiên trì áp dụng các biện pháp mạnh, kết quả đến thời điểm này là đáng mừng. Đặc biệt là việc áp dụng chính sách cách ly xã hội đúng đắn, nhờ đó trong 6 ngày qua không phát hiện ca mắc COVID-19 mới. Đây là một thắng lợi để chuyển sang một giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục ngăn chặn dịch quyết liệt, không để dịch xâm nhập vào Việt Nam trở lại.

“Phòng, chống dịch tốt ở Việt Nam, thực hiện nghiêm cách ly xã hội nhưng phải đảm bảo lưu thông hàng hóa, giải quyết việc làm và phát triển kinh tế xã hội," Thủ tướng nói.

Chính vì vậy, Thủ tướng nhắc lại chủ trương ngăn chặn dịch từ bên ngoài, dập dịch từ bên trong, chữa trị tích cực các ca mắc. Thực hiện nghiêm cách ly đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và người bị nhiễm, người có nguy cơ cao; biện pháp cách ly có thể linh hoạt, tùy theo đối tượng nhưng cần đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ. Nhanh chóng phát hiện ca bệnh, khoanh vùng dập dịch sớm.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm cần “xác định trạng thái bình thường mới” như đeo khẩu trang bắt buộc trong các hoạt động cộng đồng, đi học, đi chợ, tham gia giao thông...; thường xuyên rửa tay sát khuẩn; huy động khoảng cách tối thiểu giữa người với người trong các hoạt động thường xuyên; tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, hạn chế tập trung đông người.

Thủ tướng nhấn mạnh một nếp sống mới, văn minh, tác phong làm việc mới, một thời kỳ mới với các ứng dụng khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin được áp dụng rộng rãi trong mọi mặt đời sống xã hội; khẳng định khả năng tự lực tự cường của đất nước.

Người có dấu hiệu ốm, sốt nên ở nhà, không đến cơ quan, đơn vị, trường học và cần làm theo hướng dẫn của bác sỹ, không được để lây lan trong cộng đồng.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng cơ bản đồng ý với các biện pháp nới lỏng thận trọng mà Ban Chỉ đạo đề xuất. Theo đó, phân các địa phương thành 3 nhóm nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp.

 

Mật độ người tham gia giao thông đông trở lại trên phố Xã Đàn, Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội. (Ảnh chụp chiều 21/4/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tán thành với nhiều ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, Thủ tướng nêu rõ, Hà Nội là địa phương có nguy cơ nhưng một số địa bàn của Hà Nội là nguy cơ cao như Thường Tín, Mê Linh và một số nơi nếu có những ca mắc mà chưa đủ 14 ngày.

Một số huyện của Hà Nội thuộc diện nguy cơ cao cần áp dụng nghiêm Chỉ thị 16. Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 đối với các địa bàn có nguy cơ cao của thành phố.

Thủ tướng cho rằng huyện có bệnh nhân COVID-19 tại Hà Giang là huyện nguy cơ cao.

Cùng với đó, Thủ tướng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt nhưng tạo điều kiện cho hoạt động bình thường của người dân.

Không được quá vui mừng mà phải cảnh giác để đề ra các biện pháp cụ thể trong phòng, chống COVID-19, Thủ tướng nêu rõ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố theo thẩm quyền tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh lưu thông hàng hóa.

Thủ tướng chỉ đạo, trong phạm vi quốc gia, Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là những vùng dễ lây lan dịch bệnh. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình chống lây lan trong cộng đồng; đặc biệt phổ cập cho người dân, hướng dẫn chi tiết, cách xử lý các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong quá trình hoạt động với quy trình nhanh nhất, tốt nhất.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai sản xuất, tạo mọi điều kiện cho sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan từ Trung ương đến địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển, từ sản xuất bộ KIT và khẩu trang để tăng trưởng sản xuất kinh doanh và có thu nhập đi đôi với phòng bệnh.

Các ngành công an, quân đội, địa phương, cơ sở xã, phường có trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự; chống đua xe, nhậu nhẹt đông người dễ lây nhiễm dịch bệnh.

Về lĩnh vực giáo dục đào tạo, Thủ tướng đánh giá cao ngành Giáo dục và các địa phương đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống COVID-19 thời gian qua.

Thủ tướng yêu cầu, ngành Giáo dục tổ chức cho học sinh đi học trở lại an toàn, chu đáo; phát huy học qua mạng, truyền hình rất thành công trong thời gian qua; dạy học có trọng tâm, trọng điểm. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm ban hành quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông; thi Đại học, Cao đẳng.

Bộ cần ra đề thi đảm bảo nâng cao chất lượng; do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện, đảm bảo trung thực; tăng cường thanh tra, giám sát. Tăng cường sử dụng công nghệ để đảm bảo tính trung thực của kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm ban hành quy chế cụ thể để áp dụng trong toàn quốc một cách nề nếp, an toàn./.

Theo Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)