Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh