Khởi công nhà Đại đoàn kết tại xã Yên Thái, huyện Yên Mô