Thứ năm, 26 Tháng 4 2018

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968-2018)

Tra cứu và tìm kiếm văn bản



Kết quả tra cứu văn bản Có 62 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 12 /CTr-MTTQ-BTT Văn bản khác 18/07/2017 Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển bền vững là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, kiên trì, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhân dân là chủ thể sáng tạo và đội ngũ trí thức là nòng cốt. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, tiến bộ; đậm nét đặc trưng của vùng đất Cố đô Hoa Lư văn hiến; hướng đến các giá trị văn hóa hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa.
2 22/2016/CTPH-MTTQ-STN&MT- TCTG Văn bản khác 22/09/2016 Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo tỉnh thống nhất Chương trình phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020
3 642/CV-MT Công văn 19/07/2016 Thực hiện Chương trình hành động số 05-Ctr/TU ngày 14/01/2016 của Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Kế hoạch số 58/KH-UBND của UBND tỉnh về xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn, văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020
4 813/CV-MTTQ Công văn 23/02/2017 Phối hợp phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT năm 2017
5 619/CV-MT Công văn 22/06/2016 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/05/2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP); Chỉ thị số 05-CT/TU của Tỉnh ủy Ninh Bình về tăng cường sự lãnh đạo về ATTP và bảo vệ môi trường và Công văn số 221/UBND-VP6 của UBND tỉnh về việc phối hợp tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP