Thứ bảy, 16 Tháng 12 2017

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 65 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 52/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 08/11/2017 Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên; Công văn số 967-CV/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy trích thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại phiên họp giao ban ngày 13/10/2017 về chủ đề sinh hoạt của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017: “Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến”; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh hướng dẫn (bổ sung) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017
2 36/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 08/02/2017 Thực hiện Hướng dẫn số 65/HD-MTTW-BTT ngày 22/01/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chương trình công tác năm 2017 của UBMTTQVN tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Phong trào năm 2017
3 46/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 16/05/2017 Tập trung tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết chiến đấu gắn bó, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân các nước Việt Nam- Lào, Việt Nam- Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước của mỗi quốc gia.
4 83/ KH-MT Kế hoạch 29/03/2016 Kế hoạch công tác tuyên truyền biển đảo, công tác biên giời trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia
5 136/KH-MT-BTT Kế hoạch 10/05/2017 Nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về tôn giáo, tín ngưỡng; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương