Thứ tư, 20 Tháng 6 2018

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của mỗi bên. Ngày 20/10/2014 Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác.