Thứ bảy, 23 Tháng 6 2018

Năm 2017, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. MTTQ tỉnh đã kịp thời quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403, ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN; Thông tri số 23, ngày 21/7/2017 và Thông tri số 25, ngày 10/8/2017 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình giám sát, quy trình phản biện xã hội của MTTQVN và hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

Với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, Năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các đoàn thể chính trị -xã hội lựa chọn các vấn đề bức thiết đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm để xây dựng chương trình giám sát, phản biện xã hội, báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện giám sát, phản biện xã hội với nội dung, hình thức, thời gian phù hợp với tình hình của tỉnh. 

            * Về công tác giám sát:

Đối với cấp tỉnh: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện 02 cuộc giám sát: về việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở đối với UBND huyện Yên Mô và UBND thành phố Tam Điệp; Luật Hợp tác xã năm 2012 đối với UBND các huyện Kim Sơn và Yên Khánh. Kết thúc các cuộc giám sát Ban Thường trực MTTQ tỉnh xây dựng báo cáo kết quả giám sát báo cáo Tỉnh ủy, UBTWMTTQVN và Thông báo kết luận giám sát đến các đơn vị được giám sát đảm bảo theo đúng quy định.

  Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, các tổ chức chính trị -xã hội, các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức 17 cuộc giám sát trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, hoạt động tư pháp, về lĩnh vực kinh tế - xã hội, như: việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; việc tuyển chọn và sử dụng cán bộ, công chức, viện chức; việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; về chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo; về an toàn thực phẩm; về việc chấp hành pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân...

Đối với cấp huyện, xã: Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đã chủ trì và phối hợp tổ chức giám sát 118 cuộc; cấp xã chủ trì, phối hợp giám sát 278 cuộc tại địa phương.

Việc giám sát đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

            * Về phản biện xã hội: Công tác phản biện xã hội được triển khai thực hiện chủ yếu là tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản vào các dự thảo luật trình Quốc hội trong năm 2017, 2018; dự thảo các quy định, chương trình, nghị quyết, đề án phát triển kinh tế - xã hội, các quy định của UBND cùng cấp. Công tác phản biện xã hội được triển khai với 2 hình thức đó là: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ làm công tác Mặt trận, thành viên Hội đồng tư vấn của Mặt trận, đại diện Hội luật gia và tham gia góp ý trực tiếp vào các dự thảo do các cơ quan soạn thảo gửi đến. Nhiều nội dung góp ý được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và có ý kiến phản hồi tích cực.

* Về tổ chức đối thoại với Nhân dân: Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo MTTQ tỉnh với đại diện nhân dân theo các tôn giáo tại xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư. Tham dự có các đại biểu đại diện Sở Lao động-Thương binh và xã hội, đại diện Lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư; đại biểu là chức sắc, chức việc tôn giáo, các vị trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư, đại diện các tầng nhân dân của xã Ninh Hòa.

Nội dung đối thoại tập trung vào các vấn đề: Thực hiện chính sách tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương; xây dựng nông thôn mới; thực hiện chính sách người có công; hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Nhìn chung các ý kiến chủ yếu là kiến nghị, đề xuất. Qua đối thoại đã tuyên truyền, trao đổi, giải thích kịp thời những vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân, được nhân dân đồng thuận, thống nhất cao.

* Tuy nhiên, qua quá trình triển khai tổ chức thực hiện cho thấy công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là một việc khó. Sau 4 năm tổ chức thực hiện nhưng đến nay vẫn còn lúng túng trong việc xác định nội dung, phương pháp tổ chức giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với Mặt trận cấp huyện, cấp xã; số lượng, chất lượng giám sát và phản biện xã hội chưa thực sự đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chưa thực sự chủ động, có lúc, có nơi còn mang tính hình thức; nội dung giám sát có đơn vị lựa chọn chưa phù hợp tình hình thực tế ở địa phương; phương pháp giám sát chưa đa dạng, chủ yếu giám sát theo chương trình, kế hoạch định sẵn… Việc giám sát thông qua tiếp thu ý kiến phản ảnh của các thành viên, đoàn viên, hội viên, ý kiến của Nhân dân, ý kiến của các chuyên gia, việc tổ chức khảo sát thực tế để có cơ sở kiến nghị với cơ quan Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền cùng cấp chưa nhiều.

Mặt trận tỉnh đã thành lập 3 Hội đồng tư vấn: về dân chủ-pháp luật, về kinh tế - xã hội, về tôn giáo- dân tộc nhưng chưa có cơ hội để phát huy, vì ít có cơ quan, đơn vị “đặt hàng”.

Việc tổ chức khảo sát do lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh dân cử có mặt còn hạn chế, có việc chưa làm được.

Công tác phản biện chưa thực hiện rõ nét; tổ chức thực hiện việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của Bộ Chính trị còn hạn chế; chưa tham gia được nhiều ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, đề án của cấp ủy, chính quyền, chưa cụ thể hóa được quy định để huy động các tổ chức xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Một số nơi, cấp ủy chưa thực sự quan tâm lãnh đạo; chính quyền chưa tạo điều kiện, chưa cấp kinh phí để thực hiện. Do vậy công tác phản biện mới chỉ góp ý kiến bằng văn bản, chưa tổ chức được hội nghị phản biện giữa cơ quan soạn thảo với MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội.

     * Nguyên nhân của hạn chế là do:

- Một số cấp uỷ, chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, tác dụng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

            - Đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thiếu về chuyên môn; năng lực nhìn nhận, phân tích vấn đề, đánh giá và kết luận trong quá trình giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế. Điều kiện và kinh phí hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội các cấp, nhất là cấp cơ sở còn gặp nhiều khó khăn.

- Các quy định, chỉ đạo của Đảng và thực tiễn đang đòi hỏi, yêu cầu rất cao đối với giám sát, phản biện xã hội, nhưng hiện nay Trung ương chưa có quy định cụ thể về cơ chế, chế tài, ràng buộc trách nhiệm cho nên hiệu quả của giám sát, phản biện chưa cao.

      Từ những kết quả trên, để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội trong thời gian tới, xin đề xuất một số nội dung sau:

            Một là, Đảng là thành viên lãnh đạo của Mặt trận các cấp. Sự quan tâm của cấp ủy quyết định hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, định hướng quán triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và phê duyệt chương trình giám sát, chương trình phản biện xã hội hàng năm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện. Đồng thời cấp ủy chỉ đạo chính quyền, các cơ quan nhà nước đăng ký nội dung cần phản biện; tạo điều kiện, phối hợp trong quá trình giám sát, phản biện xã hội và có trách nhiệm tiếp thu, thực hiện những kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội sau giám sát, phản biện xã hội.

            Hai là. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chủ động nghiên cứu lựa chọn chương trình giám sát, phản biện xã hội, cần tập trung vào những vấn đề cử tri, nhân dân, công nhân, nông dân quan tâm, có nhiều bức xúc cần có sự phối hợp giải quyết để giám sát và phản biện xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được cấp ủy phê duyệt.

            Ba là, Nâng cao vai trò độc lập tương đối của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, đa dạng hóa các hình thức giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đoàn thể chính trị -xã hội trong quá trình tổ chức giám sát xã hội. Trên cơ sở đó, phát huy tính tích cực của giám sát xã hội với giám sát quyền lực nhà nước, giam sát của Đảng, giám sát của Ban thanh tra nhân dân, của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

            Bốn là, Phải đề cao trách nhiệm bám sát, theo dõi các cơ quan nhà nước được giám sát, phản biện xã hội tiếp thu, giải quyết những kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội sau giám sát, phản biện xã hội. Từ đó, khẳng định vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

            Năm là, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải tự nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về giám sát, phản biện xã hội cho đội ngũ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Sáu là, Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo HĐND, UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị -xã hội theo Thông tư số 337/2016/TT-BTC, ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính; Sớm ban hành quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016; Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ; Thông tư số 63/2017/TT-BTC, ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính./.

                                                                                                Phạm Văn Hiện

                                                                      Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình

Sáng ngày 29/12/2017, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

Đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của tỉnh.

Năm 2017, Ban chỉ đạo, các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức 06 hội chợ, có 170 lượt doanh nghiệp tham gia triển lãm 1.830 gian hàng, thu hút được trên 125.000 lượt khách.

 Tích cực tuyên truyền về nội dung cuộc vận động; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong tiêu dùng cá nhân; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ưu tiên sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt trong mua sắm tài sản, sử dụng dịch vụ hàng Việt; các doanh nghiệp thương mại trong tỉnh hưởng ứng cuộc vận động bằng các hình thức như nâng cao tỷ lệ hàng Việt Nam trong bán buôn, bán lẻ. Nhiều doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động bằng các hình thức giảm giá, tặng quà, quảng cáo thương hiệu Việt nằm trong hệ thống của đơn vị; các nhà phân phối tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thực hiện tốt chính sách khuyến mại, giảm giá, tặng quà khi mua sản phẩm. Tập trung giới thiệu các sản phẩm do Ninh Bình sản xuất mang thương hiệu Ninh Bình như: Gốm Bồ Bát, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng thêu, sản phẩm cơ khí, sản phẩm lưu niệm và quà tặng, các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, thực phẩm đồ uống, các sản phẩm của Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao...

 Tại hội nghị, các đại biểu tham gia góp ý, bổ sung kết quả tổ chức thực hiện cuộc vận động năm 2017 và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện cuộc vận động trong năm 2018 đó là:

Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động, củng cố, tạo niềm tin của người tiêu dùng trong tỉnh đối với các mặt hàng sản xuất trong nước và các mặt hàng thương hiệu của tỉnh. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, đoàn viên và nhân dân sản xuất và tiêu dùng những sản phẩm đảm bảo an toàn.

Tích cực tham gia tổ chức các Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa sản xuất trong nước giữa các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối để góp phần bình ổn giá cả thị trường hàng hóa; Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề đầu tư đổi mới công nghệ; triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sản xuất hàng hóa có chất lượng, giá thành hạ và phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng; Hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước; chỉ đạo phối hợp tổ chức hội chợ hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn, khu đô thị, khu công nghiệp; phối hợp với các cơ quan thông tin đầy đủ, kịp thời giá cả, cung cầu hàng hóa tới các doanh nghiệp và người tiêu dùng, tuyên truyền quảng bá thương hiệu sản phẩm sản xuất tại địa phương giúp doanh nghiệp mở rộng hệ thống phân phối.

            Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, về giá nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhà sản xuất và người tiêu dùng./.

                                            Mai Thị Lý, Trưởng ban Tuyên giáo MTTQ tỉnh

Ngày 28/12, Ủy ban MTTQ tỉnh khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014- 2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại biểu lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh.

Năm 2017, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tăng cường tuyên truyền vận động tập hợp xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong đó tập trung triển khai xây dựng điểm chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyệnthực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". Đến nay, toàn tỉnh có 16 xã, phường, thị trấn đăng ký mô hình điểm “xã nông thôn mới, phường đô thị văn minh”, 28 khu dân cư đăng ký “khu dân cư văn hóa nông thôn mới” năm 2017.

Công tác đền ơn đáp nghĩa và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, đặc biệt đợt vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" tỉnh năm 2017 đã đạt được kết quả tốt đẹp. Đến nay, tổng số Quỹ ở 3 cấp của tỉnh là trên 48,2 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, MTTQ các cấp đã sửa chữa và xây dựng 141 căn nhà Đại đòan kết cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin với tổng trị giá trên 5,8 tỷ đồng và tổ chức các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, rủi ro, các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Cùng với đó, công tác mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, hoạt động giám sát ngày càng rõ nét, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả MTTQ các cấp trong tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đã thông báo một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh năm 2017, đồng thời khẳng định trong kết quả chung đó có sự đóng góp tích cực của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu MTTQ các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao đặc biệt là người đứng đầu; tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQVN trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo, tăng cường nắm bắt tình hình, chú trọng xây dựng đội ngũ cốt cán trong các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao bằng khen cho 1 cá nhân của MTTQ tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2012-2016; tặng cờ thi đua, bằng khen và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh cho 8 tập thể, cá nhân.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Ủy ban MTTQ tỉnh khen thưởng.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương kết nạp thêm thành viên mới là Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Ninh Bình và kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ VN tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019.

 

Ngày 21 và 22/12/2017, các đoàn đại biểu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình do đồng chí Đỗ Việt Anh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí  Phạm Đăng Nguyên - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tại các giáo xứ, các linh mục và giáo dân tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh.

  Năm 2017, các vị chức sắc, chức việc và cộng đồng giáo dân đã có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua “Kính chúa yêu nước”, phong trào “Xây dựng giáo họ bình yên, gia đình công giáo tiêu biểu”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng như đóng góp chung vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã thăm hỏi và tặng quà, đồng thời chúc các vị chức sắc và bà con giáo dân có một mùa giáng sinh vui tươi, an lành, đầm ấm, hạnh phúc. Đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của linh mục chính xứ, chức sắc và đồng bào công giáo trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; mong muốn linh mục, chức sắc và giáo dân tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Thay mặt Ban Thường trực MTTQ tỉnh, đồng chí mong muốn các vị chức sắc, chức việc, bà con giáo dân tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng cuộc sống tốt đẹp, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của tỉnh và mong muốn các vị chức sắc, chức việc cũng như cộng đồng giáo dân tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Linh mục các giáo xứ, bà con giáo dân đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Ủy ban MTTQ tỉnh và coi đó là niềm vui lớn, nguồn động viên đối với đồng bào giáo dân trong dịp lễ giáng sinh để những người theo đạo ý thức tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình với xã hội, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

                                                        Ban Dân tộc- Tôn giáo, Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình 

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/ 2017) và 15 năm ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, chiều ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đội ngũ những người làm công tác Mặt trận trong toàn tỉnh; chúc sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ các cấp trong tỉnh thời gian qua.

Để công tác Mặt trận ngày càng phát triển, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt vai trò tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Trước mắt, tập trung tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” gắn với chủ đề năm 2017 “Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến”. 

Đồng chí mong muốn, với vị  trí, vai trò quan trọng của mình trong hệ thống chính trị, Ủy ban MTTQ các cấp luôn đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các phong trào thi đua, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. 

Đội ngũ những người làm công tác mặt trận cần đi sâu, đi sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân và những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dành cho MTTQ các cấp, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí, MTTQ các cấp sẽ nỗ lực triển khai và thực hiện trong thời gian tới.