Thứ năm, 09 Tháng 7 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Sáu tháng đầu năm 2016 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tích cực tuyên truyền các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV dự buổi tiếp xúc cử tri huyện Nho Quan (ngày 25/7/2016)

Nhân dân đồng tình, phấn khởi về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định, có bước phát triển; sản xuất nông nghiệp được mùa; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân chăm lo cho các đối tượng chính sách, an sinh xã hội được đảm bảo; an toàn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được mở rộng … Nhân dân tin tưởng, phấn khởi trước những thành tích mà tỉnh nhà đã đạt được. Trong thành tích chung của tỉnh nhà, có sự đóng góp tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cáp tỉnh Ninh Bình.

- Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chấp hành pháp luật trong nhân dân

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh luôn bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, với nhiều hình thức và biện pháp, tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Trọng tâm là tuyên truyền Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020, các văn bản hướng dẫn về bầu cử; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Xử lý vi phạm hành chính...và các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016”; Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016”; củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động các nhóm nòng cốt, các câu lạc bộ pháp luật.

Tổ chức in và phát hành 3.000 cuốn tài liệu về công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phối hợp với Sở Tư pháp cấp phát 1.700 tài liệu văn bản pháp luật và biểu mẫu về công tác hòa giải ở cơ sở cho khu dân cư trong tỉnh.

Tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo, các dân tộc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng “Xứ, Họ đạo bình yên, chùa tinh tiến về an ninh trật tự”, “Gia đình Công giáo gương mẫu”, không tham gia và truyền bá “Đạo lạ”, “Tà đạo”; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt các vị chức sắc tôn giáo nhân dịp xuân Bính Thân - 2016.

 - Xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016 là công tác tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử. Nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp; tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên chuẩn bị và triển khai tổ chức thực hiện, góp phần quan trọng vào cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, thành công tốt đẹp và thật sự là ngày hội toàn dân xây dựng chính quyền.

Kết quả nổi bật là: Đã tiến hành đầy đủ 5 bước và 3 hội nghị hiệp thương đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, đúng Luật định; tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần người ứng cử cơ bản đảm bảo hợp lý, chất lượng được coi trọng.

Công tác tuyên truyền, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử đảm bảo trang trọng, bài bản, khoa học. Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tổ chức 2.170 hội nghị tập huấn, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại với trên 240 nghìn lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự tuyên truyền về bầu cử; chủ trì tổ chức 3.330 cuộc với trên 212.000 lượt cử tri tham dự để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử.

Công tác nắm tình hình nhân dân, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bẩu cử được quan tâm. Trong ngày bầu cử, toàn tỉnh đạt  tỷ lệ 97,59%, cử tri đi bầu cử, trong đó có 54 xã, phường, thị trấn và 650/1.055 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu.

- Thực hiện Quy chế phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các ngành

Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri ngày càng đảm bảo chất lượng và hiệu quả thiết thực. Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 3 Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII với trên 400 cử tri tham dự; phối hợp với các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV,  HĐND, UBND các huyện, thành phố tổ chức 15 hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh với hơn 1 800 cử tri tham dự và 92 ý kiến trực tiếp tại hội nghị. Sau hội nghị đã phối hợp tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến của cử tri và nhân dân báo cáo các cơ quan chức năng theo luật định.

Đề xuất và tham gia xây dựng, thẩm định các báo cáo, đề án, nghị quyết về kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp thứ 2 và chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thành phố phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp lựa chọn, giới thiệu 180 người đủ tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm Tòa án nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh giới thiệu 21 vị bầu làm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng tích cực tuyên truyền vận động nhân dân phát huy vai trò sáng tạo, tự quản trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Xây dựng các mô hình tự quản trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: Khu dân cư “Tự quản về trật tự an toàn giao thông”, “Bảo vệ môi trường”, “Phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm”; Khu dân cư điểm về “Thực hiện hài hòa xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường”;…đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai tổ chức Hội thi “Hòa giải viên cơ sở giỏi” của tỉnh.

- Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện năm 2016; ban hành hướng dẫn về quy trình giám sát của Mặt trận các cấp trong tỉnh.

Công tác giám sát Bầu cử được Mặt trận các cấp quan tâm, BTT MTTQ các cấp đã trực tiếp chủ trì 176 cuộc và phối hợp với Uỷ ban bầu cử, HĐND các cấp giám sát công tác bầu cử tại các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. Nội dung giám sát tập trung về: Công tác tuyên truyền bầu cử; việc giới thiệu người ứng cử; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; vận động bầu cử; việc lập, niêm yết danh sách cử tri và người ứng cử; trình tự bầu cử; kết quả bầu cử...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm sát, giám sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Trại giam Ninh Khánh thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an, Trại tạm giam và cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh; giám sát việc tuân theo pháp luật tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp, huyện Kim Sơn.

- Nâng cao việc  thực hiện dân chủ, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên quan tâm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban MTTQ cấp xã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia thực hiện thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Sáu tháng đầu năm 2016, các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức 151 cuộc giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực như: thi hành Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; huy động đóng góp nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới; đền bù giải phóng mặt bằng; chính sách xã hội; tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân…

- Chú trọng, đổi mới công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân bảo đảm đúng thủ tục, thẩm quyền, luật định. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp 25 lượt công dân, nhận 32 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân liên quan đến người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, chế độ chính sách người có công với cách mạng, tranh chấp đất đai... Những đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xem xét và chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo luật định.

Trong sáu tháng cuối năm 2016 Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Chú trọng tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hiến pháp 2013; Luật đất đai (sửa đổi); Luật hòa giải ở cơ sở; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh.

 Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 08/7/2016 của BTT Ủy ban TWMTTQVN về Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nội dung cụ thể, thiết thực.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

 Tăng cường đối thoại với nhân dân, thực hiện nghiêm túc Quy định việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Động viên nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của địa phương, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng văn minh, giầu đẹp./.

                                                                    

                                                                                                                                             Đinh Trường Sơn

                                                                                                                                Trưởng ban Dân chủ-Pháp luật

                                                                                                                                 Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình