Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Sáng 28/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019 đã tổ chức hội nghị lần thứ 5 tổng kết công tác Mặt trận năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2016. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Văn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh.

Năm 2015, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chú trọng củng cố kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tăng cường vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Đã tập trung tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo, dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, sống “Tốt đời đẹp đạo”, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phòng, chống mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội.

Năm 2015, toàn tỉnh có 1.345/1.682 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hoá” chiếm tỷ lệ 80%; 87% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt tỷ lệ 87%. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện, được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đến nay Quỹ người nghèo ở cả 3 cấp trong tỉnh đạt trên 10 tỷ đồng. Cùng với đó đã thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Thực hiện tốt chức năng giám sát, tổ chức thực hiện quy chế giám sát thi hành pháp lệnh dân chủ cơ sở ở các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà MTTQ các cấp đã đạt được trong năm 2015.

Đồng chí cũng lưu ý, năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, công tác mặt trận cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần quan trọng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2016.

Trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước và các quy định của địa phương đến các tầng lớp nhân dân.

Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân ra sức phấn đấu thi đua lao động, vì mục tiêu đưa tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Năm 2016 là năm diễn ra kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đồng chí đề nghị MTTQ các cấp cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiến hành đồng bộ 6 nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà trọng tâm là công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN các cấp cần xây dựng tiến độ các công việc thuộc trách nhiệm của mình theo kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt công tác Mặt trận trong cuộc bầu cử nhằm lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Tập trung xây dựng MTTQ từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên. Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; kiện toàn Ủy ban MTTQVN các cấp bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách có năng lực, trình độ, sáng tạo trong công tác. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; chủ động, sáng tạo đưa nội dung phong trào gắn với thực tiễn đời sống; tham gia xây dựng nông thôn mới, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

đồng chí Lê Văn Dung đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dung đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình; tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

 

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã tặng cờ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Bằng khen cho 16 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2015; trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận.

Hội nghị cũng đã tiến hành hiệp thương, kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019.