Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của mỗi bên. Ngày 20/10/2014 Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác.


Căn cứ Quy chế số 01/QC-BTTUBTWMTTQVN-VKSNDTC ngày 27/8/2014 về công tác phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao;


Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của mỗi bên. Ngày 20/10/2014 Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Hồng Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đ/c Lê Ngọc Hồng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực, cán bộ chuyên viên Ban Dân chủ-Pháp luật Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đồng chí lãnh đạo và trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

            Qua 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp đã góp phần cho Ủy ban MTTQVN các cấp và Viện Kiểm sát nhân dân  hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả tích cực như: chủ động phối hợp tốt trong công tác xây dựng pháp luật; tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật với nhiều hình thức phong phú góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân; phối hợp trong công tác tuyển chọn kiểm sát viên, công tác giám sát...Sự phối hợp có trách nhiệm giữa hai bên theo các quy định của Quy chế đã góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thể hiện tính dân chủ đồng thời là tiền đề thực hiện theo Hiến pháp mới về nhiệm vụ giám sát phản biện của MTTQ Việt Nam, cũng như thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW,Quyết định 218-QĐ/TW,ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị; “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã - hội”“Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”;

     Ngay sau khi Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được ban hành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã giao cho Ban Dân chủ- Pháp luật, Ủy ban MTTQVN tỉnh tham mưu cho Ban Thường trực, phối hợp cũng Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Quy chế trình lãnh đạo hai cơ quan xem xét chỉnh sửa và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị ký kết Quy chế hôm nay.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đ/c Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh nhấn mạnh; sau khi Quy chế được ký kết và tổ chức thực hiện tôi đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh rà soát lại công tác phối hợp 3 tháng cuối năm đồng thời xây dựng chương trình phối hợp công tác năm 2015; xây dựng các hội nghị chuyên đề về rà soát quy trình phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tư pháp. Hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp xây dựng quy chế và tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác. Trên cơ sở các nội dung của Quy chế phối hợp, hai bên xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể theo từng năm. Giao Ban Dân chủ - Pháp luật của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình và Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình làm đầu mối phối hợp, tham mưu để giúp lãnh đạo hai cơ quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp. Hai đơn vị đầu mối có trách nhiệm thường xuyên liên hệ, trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan trong công tác phối hợp.

         Định kỳ hàng năm, lãnh đạo hai bên làm việc liên ngành nhằm đánh giá kết quả phối hợp trong năm, bàn nội dung phối hợp của năm sau và khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế.