Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Ngày 13/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập MTDTTNVN (18/11/1930- 18/11/2015), biểu dương Chủ tịch MTTQ xã, phường, thị trấn tiêu biểu, giai đoạn 2010-2015. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư TTTU, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự. Sau đây là toàn văn bài phát biểu của đ/c Nguyễn Tiến Thành tại hội nghị.

 

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể các bác, các anh, các chị, thưa các đồng chí!

Trong không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2015, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hôm nay, tôi rất phấn khởi về dự Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và biểu dương Chủ tịch UBMTTQVN cấp xã tiêu biểu do Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức. Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các thế hệ cán bộ lãnh đạo MTTQVN tỉnh, các bác, các anh, các chị, các đồng chí cùng toàn thể cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận của tỉnh nhà mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp !

Kính thưa các bác, các đồng chí!

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng ta đã đề ra các nguyên tắc và chiến lược, sách lược xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất. “Chính cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt” được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đã xác định: Cách mạng Việt Nam phải được tiến hành bằng lực lượng cách mạng rộng lớn của toàn dân, lấy công - nông làm động lực chính do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo và là một bộ phận của cách mạng thế giới. Ngoài công - nông, Đảng phải đoàn kết tất cả các giai cấp và tầng lớp có tinh thần yêu nước; phân hoá, cô lập những phần tử chống đối cách mạng.

Trải qua 85 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam được Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930, từ Hội Phản đế đồng minh (hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam) đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp toàn dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức ở từng thời kỳ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, thực sự là tổ chức liên minh chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là một bộ phận của hệ thống chính trị Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Có thể khẳng định rằng, tài sản vô giá mà Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tạo ra trong quá trình hoạt động của mình chính là đã xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh vô song. Sức mạnh đoàn kết của Mặt trận Dân tộc thống nhất không chỉ ở chỗ tập hợp được một lực lượng đông đảo quần chúng nhân dân, mà còn thể hiện ở việc đề ra và vận dụng thành công những sách lược mềm dẻo, linh hoạt nhằm tranh thủ những lực lượng xã hội trong và ngoài nước.

Trong sự nghiệp đổi mới ngày nay, MTTQVN tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng tâm, hiệp lực toàn dân, mang tinh thần quyết tâm, nghị lực, trí tuệ và tài năng để đạt được những mục tiêu xây dựng và bảo vệ đất nước mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã xác định. Trên dải đất Việt Nam thân yêu, từ vùng núi cao đến miền hải đảo xa xôi, từ nông thôn đến thành thị, nơi nào có khó khăn, nơi nào có “điểm nóng”, nơi nào còn hộ nghèo, người nghèo, nơi nào có thiên tai, địch họa,… là nơi đó có sự vào cuộc của Mặt trận và các thành viên của Mặt trận.

 

 

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa hội nghị!

Phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong 85 năm qua, MTTQVN các cấp tỉnh Ninh Bình đã triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đóng góp quan trọng nhất của Mặt trận các cấp là đã ra sức hoạt động, góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân xung quanh Đảng cộng sản Việt Nam, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh nhà. Mặt trận đã đoàn kết, tập hợp lực lượng và xây dựng khối đoàn kết toàn dân không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức mà còn thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết thực, có sức lôi cuốn đối với đông đảo các giai cấp, tầng lớp trong xã hội.

Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội; đồng thời góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bao gồm cả việc tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giám sát phê bình cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Mặt trận đã làm tốt công tác tổ chức, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Trong năm 2015, MTTQ các cấp đã tích cực tổ chức cho các tổ chức thành viên, hội viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp ở tỉnh. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước và các cơ quan, nhất là các vấn đề quan trọng về phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân,… góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương.

            Hoạt động công tác Mặt trận của tỉnh ta trong những năm qua chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng: MTTQ các cấp được kiện toàn củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng và có bước trưởng thành về mọi mặt. Tỷ lệ cán bộ Mặt trận tham gia cấp ủy, tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp ngày càng tăng. Hoạt động của Mặt trận ngày càng hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư. Với việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,... cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào nhân đạo - từ thiện, MTTQ các cấp ngày càng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, hoạt động của MTTQ cấp xã trong tỉnh hướng mạnh về việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; góp phần đưa Ninh Bình trở thành tỉnh đứng trong tốp đầu cả nước về phong trào này (hiện nay, toàn tỉnh có 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến hết năm 2015 sẽ có thêm từ 8- 10 xã). Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, nhất là của cá nhân các đồng chí cán bộ làm công tác Mặt trận cấp xã.

Những thành tích nói trên của MTTQ các cấp đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xứng và lãnh đạo.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã giành được trong thời gian qua; biểu dương những Chủ tịch MTTQ xã, phường, thị trấn tiêu biểu được vinh danh tại hội nghị hôm nay.

 

                                    Đ/c Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư TTTU, chủ tịch HĐND tỉnh tặng bằng khen

 

                                       cho 85 chủ tịch MTTQ xã, phường, thị trấn tiêu biểu

Kính thưa các vị đại biểu, thưa hội nghị!

Những thành tích trong hoạt động của MTTQ các cấp thời gian qua là rất đáng tự hào. Tuy nhiên, cũng cần nhận thấy trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động công tác Mặt trận ở tỉnh ta cũng còn bộc lộ một số hạn chế như: Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vẫn chưa theo kịp những yêu cầu mới; còn thiếu cơ chế phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc nắm bắt và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn hạn chế. Tôi đề nghị MTTQ các cấp cần khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên để xây dựng hệ thống MTTQ các cấp tỉnh nhà thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa hội nghị!

Hiện nay, tỉnh Ninh Bình cùng với cả nước bước sang thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh những thuận lợi do tiến trình đổi mới và hợp tác quốc tế đem lại, chúng ta cũng còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức hết sức gay gắt: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một quá trình lâu dài, trải qua nhiều chặng đường và tồn tại nhiều thành phần kinh tế. Quá trình đó còn có sự khác nhau giữa các giai cấp, các dân tộc, các tầng lớp xã hội, các tôn giáo,... Những biến đổi về cơ cấu giai cấp và thành phần xã hội đang đặt ra cho công tác vận động quần chúng nói chung và công tác Mặt trận nói riêng những vấn đề mới. Nhu cầu liên minh, mở rộng việc tập hợp các lực lượng yêu nước đặt ra một cách cấp bách. Mặt khác, các thế lực thù địch đang thực hiện chiến lược diễn biến hoà bình với nhiều âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hòng phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Là tổ chức tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, trước những thời cơ, vận hội và thử thách mới, để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp đổi mới, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình giàu đẹp, văn minh, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị MTTQ các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

            Một là: Tích cực, chủ động, có nhiều hình thức tổ chức, tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, truyền thống anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thông qua các hoạt động thực tiễn, giúp cho các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của đất nước, của dân tộc, của vùng đất Cố đô Hoa Lư lịch sử, đặt niềm tin vững chắc vào sự phát triển của đất nước, của tỉnh trong những năm tới. Từ đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Ninh Bình thành một tỉnh phát triển nhanh và bền vững như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra.

Hai là: Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá nội dung và các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Phối hợp với HĐND tổ chức tốt các Hội nghị để Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri; tập hợp, phản ảnh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến Đảng, Quốc hội, Nhà nước, HĐND, UBND các cấp xem xét giải quyết.

Trong năm 2016, sẽ diễn ra kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tôi đề nghị MTTQ các cấp cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiến hành đồng bộ sáu nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà trọng tâm là công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN các cấp phải xây dựng tiến độ các công việc thuộc trách nhiệm của MTTQVN theo kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt công tác Mặt trận trong cuộc bầu cử quan trọng này nhằm lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ba là: Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Đẩy mạnh và tham gia các hoạt động giám sát, tham gia giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Phát huy dân chủ, tiếp thu sáng kiến, kiến nghị của nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Cổ vũ, phát huy tiềm năng, sức mạnh, trí tuệ nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW.

Bốn là: Tập trung xây dựng tổ chức MTTQ các cấp thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở (nhất là đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư); nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước và các quy định của địa phương đến các tầng lớp nhân dân.

Kiện toàn Ủy ban MTTQVN các cấp bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực. Củng cố đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách có đủ năng lực, trình độ, bảo đảm tính năng động, sáng tạo, hiệu quả; Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, đủ sức gánh vác các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; chủ động, sáng tạo đưa nội dung phong trào vào thực tiễn cuộc sống; tham gia xây dựng nông thôn mới, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”,...vv...

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa hội nghị!

            Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong thời gian tới, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh tin tưởng rằng MTTQ các cấp sẽ khắc phục được khó khăn, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Một lần nữa, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các thế hệ cán bộ lãnh đạo MTTQVN tỉnh, các bác, các anh, các chị, các đồng chí cùng toàn thể cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận của tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!      

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, tôi xin gửi tặng các đồng chí lẵng hoa tươi thắm thể hiện sự quan tâm, niềm tin yêu và sự kỳ vọng vào những thành tích mới trong hoạt động của MTTQVN các cấp.