Thứ hai, 01 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Đến ngày 17/5/2019, 8/8 huyện, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội MTTQ các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng, đủ nội dung, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân. Về nội dung của Đại hội, các đơn vị thực hiện đầy đủ 5 nội dung là: Thảo luận và thông qua báo cáo nhiệm kỳ cũ, chương trình hành động nhiệm kỳ mới; góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị và chương trình hành động của ủy ban MTTQ tỉnh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá VIII; Hiệp thương dân chủ cử Uỷ ban, Ban Thường trực MTTQ khoá mới; cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024; Thông qua chương trình hành động và Nghị quyết của Đại hội. Các Báo cáo chính trị của Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của MTTQ nhiệm kỳ qua; khẳng định hoạt động của MTTQ đã có nhiều đóng góp tích cực góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, vị thế của Mặt trận được nâng lên, hoạt động của Mặt trận đã tạo được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân.

Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình, hiệp thương dân chủ cử Uỷ ban MTTQ, Ban Thường trực, Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các ủy viên Thường trực khoá mới đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; cơ cấu, thành phần Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện cơ bản đảm bảo theo quy định của Điều lệ MTTQ và các Chỉ thị, Thông tri của Đảng, của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của MTTQ trong tình hình mới; tỷ lệ người ngoài Đảng, dân tộc thiểu số và đại diện các tôn giáo tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tại Đại hội MTTQ các huyện, thành phố đã hiệp thương cử 451 vị tham gia Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024, người cao tuổi nhất sinh năm 1937 (82 tuổi), người thấp tuổi nhất sinh năm 1991 (28 tuổi), lãnh đạo các tổ chức thành viên cấp huyện 163 vị = 36,14%, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã 142 vị = 31,48%, cá nhân tiêu biểu 108 vị = 23,94%, cán bộ chuyên trách cấp huyện 35 vị = 7,76%, nữ 114 vị = 25,27%, người ngoài Đảng 103 vị = 22,83%, dân tộc thiểu số 13 vị = 2,88%, tôn giáo 82 vị = 18,18%. Tại Hội nghị Ủy ban lần thứ nhất các huyện, thành phố đã cử 29 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ; cử 08 đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch MTTQ huyện, thành phố nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó có 04 đồng chí Chủ tịch MTTQ là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, thành ủy (Tp Ninh Bình, Tam Điệp, huyện Yên Mô, Kim Sơn); 01 đồng chí Chủ tịch MTTQ là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (huyện Nho Quan) ; 03 đồng chí Chủ tịch MTTQ là Huyện Ủy viên (huyện Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Khánh). Đại Hội cũng đã hiệp thương cử đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp là do có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện của các cấp ủy và sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền cùng với sự chuẩn bị tích cực của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh.

MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh đã quán triệt và thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT, ngày 06/02/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thông tri số 14-TT/TU, ngày 03/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và Kế hoạch số 185/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/5/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. MTTQ các huyện, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và các phòng, ban chức năng cùng cấp để chuẩn bị công tác Đại hội, huy động lực lượng cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và các điều kiện về cơ sở, vật chất để tổ chức thành công Đại hội MTTQ tại địa phương mình. Công tác tuyên truyền, trang trí Đại hội cũng được thực hiện tốt từ quá trình chuẩn bị đên khi tổ chức Đại hội và sau Đại hội.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị vị chưa bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ, của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh. Việc chuẩn bị nội dung các văn kiện Đại hội như dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực chưa đi sâu phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, yếu kém; chưa nêu được giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới, nhất là vai trò của MTTQ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác kiểm tra rà soát các văn bản phục vụ Đại hội ở một số đơn vị chưa được chuẩn bị kỹ, chưa chi tiết, cụ thể. Ý kiến tham luận chưa tạo được không khí tranh luận tại Đại hội, chất lượng chưa cao, chưa tập trung đánh giá tình hình, ưu, khuyết điểm, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, chủ yếu là phản ánh tình hình, báo cáo thành tích, của tổ chức, đơn vị.

Qua Đại hội MTTQ các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2014-2019 có thể rút ra một số kinh nghiệm đó là:

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên; sự chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn kịp thời, cụ thể của Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn để thực hiện theo đúng kế hoạch và quy trình Đại hội. 

Chuẩn bị tốt nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và Chương trình hành động, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, báo cáo tổng kết phải đánh giá đúng mức kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đồng thời bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ cùng cấp, thực tiễn kinh tế - xã hội, tình hình các tầng lớp nhân dân để xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chú trọng xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 với số lượng hợp lý, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, quan tâm đảm bảo nhân sự chủ chốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình theo Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 14-TT/TU, ngày 03/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình. Tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện vai trò, trách nhiệm của thành viên cá nhân nhiệm kỳ trước, để thay đổi hoặc tiếp tục mời tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới. Đồng thời, khi xây dựng đề án nhân sự cần gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (Khóa XII). Xây dựng chương trình và kịch bản điều hành Đại hội thật cụ thể, hợp lý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Đoàn Chủ tịch đảm bảo sự nhịp nhàng, chặt chẽ, đồng thời phải xác định và gợi ý nội dung tham luận tại Đại hội theo từng chủ đề riêng biệt.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đang được khẩn trương thực hiện. Theo đó, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XI để Đại hội MTTQ các huyện, thành phố đóng góp ý kiến. Thành lập 4 tiểu ban: Nội dung, nhân sự, tuyên truyền và hậu cần và phân công cụ thể cho từng cán bộ, chuyên viên trong công tác chuẩn bị Đại hội. Đồng thời chuẩn bị nhân sự Uỷ ban, Ban Thường trực MTTQ tỉnh khoá mới đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần. Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức 02 ngày (20 và 21/6/2019).

Phạm Thị Tuyết, Ban Tổ chức UBMTTQ tỉnh