Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Những năm qua, với nhiều hình thức và phương pháp tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Khánh đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận, các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các cuộc vận động, các phong trào của MTTQ.

Thực hiện chương trình công tác năm 2015, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện Yên Khánh  luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cấp, các ngành; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân; tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, chung sức, chung lòng, đoàn kết thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách. pháp luật của Nhà nước; kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế, xã hội của huyện; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng đảng, chính quyền; ngay từ đầu năm Uỷ ban MTTQVN các cấp trong huyện đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan, ban, ngành có liên quan tuyên truyền động viên các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Một trong những hoạt động trọng tâm, xuyên suốt của Ủy ban MTTQVN các cấp trong huyện năm 2015 là công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 36 – CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng. Trên cơ sở các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của cấp uỷ đảng các cấp và MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQVN các cấp trong huyện đã nghiêm túc quán triệt cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng các cấp, tuyên truyền kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của địa phương mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

 MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở luôn tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với 5 nội dung trọng tâm đã được MTTQ các cấp tiếp tục triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia, đạt nhiều kết quả thiết thực, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, sống làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện ...vv; góp phần quan trọng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền, củng cố sự gắn kết cộng đồng ở từng khu dân cư

Phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện đã chủ động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, chú trọng các dự án luật có liên quan trực tiếp tới quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy Nhà nước như: Bộ Luật dân sự (sửa đổi); Bộ Luật hình sự (sửa đổi) Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi), dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật Tố tụng hình sự; dự thảo Nghị quyết Liên tịch của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện một số quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở...vv.

Với nhiều hình thức và phương pháp tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc huyện đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận, các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Trọng tâm là tuyên truyền về Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật đất đai (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã chỉ đạo và tổ chức nhiều hội nghị ở cấp huyện, cấp xã, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016; tiếp tục quán triệt, hướng dẫn tổ chức, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “ban hành quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, chức sắc và người có đạo thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các qui định của pháp luật về đất đai, xây sửa nơi thờ tự và hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Tham gia với các ngành chức năng xem xét, giải quyết các vấn đề về đất đai liên quan đến tôn giáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã thường xuyên dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp; đề xuất và tham gia xây dựng các nghị quyết, đề án để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trao đổi, thống nhất nội dung, chương trình phối hợp để triển khai thực hiện Quy chế đạt hiệu quả tốt hơn; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri đạt hiệu quả, thiết thực. Tăng cường phối hợp với công an tỉnh, công an huyện triển khai xây dựng mô hình điểm về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại 8 khu dân cư trong huyện; Phối hợp với Công an huyện và các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”; phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng thôn, xóm trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở; chương trình phối hợp tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xứ, họ đạo bình yên – Chùa tinh tiến về an ninh trật tự”; dựng mô hình điểm về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại 8 khu dân cư trong huyện.Thực hiện tốt Chương trình phối hợp công tác với Viện kiểm sát nhân dân huyện trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và phối hợp kiểm sát tư pháp việc bắt, tạm giữ tại công an huyện; kiểm sát việc tuân thủ pháp luật về thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính tri- xã hội”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch giám sát năm 2015 và chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, chức giám sát các chính sách an sinh xã hội của nhà nước như: việc thăm, tặng quà tết của Chủ tịch nước, các khoản trợ cấp của Chính phủ, của tỉnh hỗ trợ cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi... đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng. Thường xuyên tham gia với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tổ chức hoạt động giám sát việc thực hiện các quy định về tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; giám sát việc thực hiện chính sách của Nhà nước về vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối UBND xã trong huyện.

Từ những hoạt động trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên ở huyện Yên Khánh trong thời gian qua, đã góp phần tích cực đóng góp vào sự ổn định và kết quả thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của MTTQ các cấp trong việc tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền là cầu nối vững chắc giữa đảng, chính quyền với nhân dân trong huyện.

BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ BAN MTTQ HUYỆN YÊN KHÁNH