Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Từ ngày 14/9 đến ngày 17/9/2014, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2014 cho 704 học viên gồm cán bộ, chuyên viên cơ quan MTTQ tỉnh; Chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực UBMTTQVN cấp huyện, cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Về dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Lê Bá Trình, phó chủ tịch UBTWMTTQVN; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Trường Chính trị tỉnh; phóng viên Báo Ninh Bình, Đài phát thanh truyền hình tỉnh.

 

Đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN báo cáo kết quả Đại hội MTTQVN lần thứ VIII

tại lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình năm 2014

          Lớp tập huấn được nghiên cứu trao đổi với 5 nội dung chuyên đề:

- Báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII;

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiệm vụ đoàn kết toàn dân bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; tình hình thời sự trong nước và quốc tế;

- Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013- 2016;

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác Tôn giáo;

          - Bảo vệ Bí mật Nhà nước.

Qua lớp tập huấn đã cơ bản trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh nắm vững kiến thức cơ bản về công tác Mặt trận, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Mặt trận trong hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ Mặt trận các cấp từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới. Qua học tập, nghiên cứu, thảo luận trao đổi giữa giảng viên và học viên với các chuyên đề cụ thể, thiết thực có tính chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện gắn với thực tiễn sinh động ở khu dân cư. Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác MTTQVN tỉnh Ninh Bình năm 2014 đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch đã đề ra. Qua lớp tập huấn nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQVN các cấp tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc có tính bền vững cao; thực hiện tốt và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”. Thực hiện tốt mục tiêu Đại hội lần thứ VIII MTTQVN: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường, trí tuệ, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững hòa bình, chủ quyền quốc gia, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.