Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do MTTQ Việt Nam khởi xướng, chủ trì phát động, trong 20 năm qua luôn hợp với ý Đảng lòng dân, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, cả hệ thống chính trị chung sức chung lòng, nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia có trách nhiệm; đã đạt được hiệu quả là vô cùng to lớn


Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của địa bàn khu dân cư trong việc triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tháng 5/1995, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động, phối hợp triển khai thực hiện Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đây là cuộc vận động có quy mô rộng lớn, nội dung phong phú và thiết thực, hướng vào mục tiêu xây dựng đời sống mới theo các tiêu chí của Đảng và Nhà nước, chăm lo cuộc sống của nhân dân, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo thành sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội của từng địa phương; đoàn kết phát huy dân chủ giữ vững kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật, theo quy ước, hương ước của cộng đồng, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                     Các hoạt động trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thôn Nga 2, xã Cúc Phương

Trong 20 năm qua, MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với ngành văn hóa xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong cộng đồng dân cư; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” và Chỉ thị số 37 - CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Kết quả thực hiện cuộc vận động đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, vai trò vị trí của MTTQ được củng cố và nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp; Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thường xuyên được tăng cường bồi dưỡng và hoạt động có hiệu quả. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã triển khai kế hoạch chỉ đạo MTTQVN các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn MTTQVN các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức cho 100% các khu dân cư và các hộ gia đình đăng ký phấn đấu các danh hiệu thi đua nhằm duy trì, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của Cuộc vận động, đến nay đã trở thành nền nếp trong cộng đồng dân cư, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đã gắn kết được nhiều nội dung hoạt động thiết thực ở cơ sở như giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân các thủ tục vay vốn, con giống cho sản xuất thực hiện theo chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách của Nhà nước; xây dựng và thúc đẩy các phong trào tự quản trong nhân dân như giám sát cán bộ, công chức và các công trình xây dựng; tự quản về an ninh, trật tự; công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường; tự quản trong việc thực hiện hương ước, quy ước, nếp sống văn minh...

Thực hiện các nội dung của Cuộc vận động, năm 1995 toàn tỉnh có 117/146 MTTQ xã, phường, thị trấn xếp loại vững mạnh chiếm tỉ lệ 80,1%; 28/146 MTTQ cấp xã xếp loại khá chiếm tỉ lệ 19,2%; 1.099 Ban công tác Mặt trận xếp loại vững mạnh, có 459 Ban công tác Mặt trận xếp loại khá, thì đến hết năm 2014 toàn tỉnh có 128/145 xã, phường, thị trấn xếp loại tốt, chiếm 88,27%; xếp loại khá 17/145 chiếm 11,7%; không có xã, phường, thị trấn xếp loại trung bình và yếu; Ban công tác Mặt trận xếp loại tốt 1425/1682 chiếm tỷ lệ 84,7%, xếp loại khá 259/1682 bằng 15,3%. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá luôn được nhân dân tích cực hưởng ứng. Số hộ đạt Gia đình văn hoá và khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hoá ngày càng tăng. Năm 2014, trên địa bàn toàn tỉnh có khu dân cư văn hóa 1228/1682 khu dân cư bằng 73 %; gia đình văn hóa được công nhận năm 2014 là 227.674 gia đình; 100% các khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước. Có tổng số 1.232 khu dân cư có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, chiếm tỉ lệ 73,3%.

Vào dịp Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (ngày 18/11 hàng năm), Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, sôi nổi, thiết thực, trong không khí ấm tình đoàn kết; trong dịp này MTTQ các cấp đã biểu dương khen thưởng hàng nghìn hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nội dung của Cuộc vận động. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, ngày hội đại đoàn kết mang nhiều ý nghĩa ở các khu dân cư.

            Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do UBTW MTTQ Việt Nam phát động. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và doanh nhân, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ. Từ năm 2000 đến năm 2015 đã vận động ủng hộ quyên góp và tiếp nhận được sự ủng hộ về quỹ ở 3 cấp số tiền trên 37 tỷ đồng; thực hiện xây mới sửa chữa được 8.813 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ chính sách có khó khăn về nhà ở với tổng trị giá bằng tiền là 86.258.170.000 đồngTừ các hoạt động có hiệu quả của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 17,9% năm 1997. Đến hết năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12,4%; cuối năm 2014 giảm xuống còn 3,92%.

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, "Tương thân tương ái", nhân dân ở các khu dân cư trong tỉnh đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công và hoạt động từ thiện nhân đạo. Những năm qua, Ủy ban MTTQVN tỉnh phát động các đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt đã tiếp nhận được sự ủng hộ bằng tiền mặt về quỹ được 11.824.843.100 đồng để ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt, ủng hộ 7 tỉnh miền núi phía Bắc, ủng hộ nhân dân vùng xả lũ 2 huyện Nho Quan và Gia Viễn…Các hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp người già cô đơn, tàn tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam-Đi ô xin…đã trở thành hoạt động thường xuyên ở cộng đồng khu dân cư.

Trong những năm gần đây, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; ngày 20/8/2012 Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 70/HD-MTTW-BTT ngày 20/8/2012 về MTTQ tham gia xây dựng nông thôn mới.  MTTQ các cấp trong tỉnh đã tham mưu với cấp ủy, tích cực phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức thành viên và Ban chỉ đạo xây dựng NTM ở các địa phương tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến trong các tầng lớp nhân dân nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của các địa phương để nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân và trong cộng đồng; MTTQ các địa phương đã đăng ký mỗi đơn vị 01 mô hình điểm MTTQVN tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Mỗi mô hình điểm gắn với những nội dung cụ thể của Mặt trận Tổ quốc tham gia, có mục tiêu, có sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó nhân rộng mô hình, điển hình tạo niềm tin và những cách làm hay trong công tác xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; tham gia bảo đảm an toàn giao thông; phòng, chống dịch bệnh... luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh chú trọng quan tâm chỉ đạo; MTTQ, các tổ chức thành viên và các ngành chức năng tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động và hướng dẫn tổ chức thực hiện; MTTQVN các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức triển khai, lồng ghép trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" các phong trào như “Toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Hàng năm tổ chức ký kết khu dân cư và hộ gia đình không có ma tuý, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tham gia bảo vệ môi trường...

Trong công tác vận động và xây dựng xã hội học tập cũng như thúc đẩy phong trào thi đua học tập tại khu dân cư đã được MTTQ, tổ chức thành viên khơi dậy và phát huy có hiệu quả ở các khu dân cư, trong các gia đình, dòng họ, làng xóm, phố, phường trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua; xây dựng rất nhiều mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”…nhiều dòng họ và khu dân cư đã xây dựng được Quỹ khuyến học nhằm động viên, khuyến khích con em tích cực học tập tại các địa phương.

Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tham gia đóng góp xây dựng hương ước, quy ước và ký kết trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong việc thực hiện hương ước, quy ước và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ở địa phương. 100% các xã, phường, thị trấn, các khu dân cư xây dựng và thông qua được quy ước, hương ước, đã được in ấn chuyển đến tận hộ gia đình để theo dõi, thực hiện. Công tác tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cộng đồng, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...được MTTQ các cấp tích cực triển khai thực hiện.

Từ kết quả đạt được của việc thực hiện Cuộc vận động trong 20 năm qua, Năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã lựa chọn 85 vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen để tôn vinh, khen thưởng tại Lễ Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam gắn với Hội nghị biểu dương Chủ tịch MTTQ cấp xã tiêu biểu giai đoạn 2010-2015 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổng kết 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đây chính là những bông hoa tươi thắm nhất trong rừng hoa “Người tốt, việc tốt” của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Ninh Bình. 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do MTTQ Việt Nam khởi xướng, chủ trì phát động, trong 20 năm qua luôn hợp với ý Đảng lòng dân, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, cả hệ thống chính trị chung sức chung lòng, nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia có trách nhiệm; đã đạt được hiệu quả là vô cùng to lớn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy nội lực, tinh thần tự lực để phát triển kinh tế, góp thêm sức mạnh vào chương trình mục tiêu xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Ninh Bình; xây dựng nghĩa tình làng xóm; duy trì, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, nếp sống văn minh, thực hiện đảm bảo an sinh xã hội; phòng, chống và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội; an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo và giữ vững; nền quốc phòng toàn dân được củng cố và tăng cường;  thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cùng với Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình vững bước trên con đường Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa./.