Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Ngày 8/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn tổ chức các hoạt động thực hiện chủ đề “Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến” trong ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017.

Tại hội nghị, lãnh đạo MTTQ tỉnh đã quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về chủ đề sinh hoạt của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn sinh hoạt theo chủ đề “Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội; tạo môi trường lành mạnh phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành hướng dẫn (bổ sung) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017 để thống nhất tổ chức thực hiện.

Về chương trình tổ chức ngày hội đại đoàn kết gồm có các nội dung chính là: phần lễ, phần hội, Trong đó, tập trung phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản Chỉ thị số 10-CT/TU của BTV Tỉnh ủy; nhiệm vụ của MTTQ, chính quyền và các tổ chức thành viên trong việc “chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến” tại địa bàn dân cư; phát động thi đua thực hiện Chủ đề, phấn đấu hàng năm, mỗi địa bàn khu dân cư phải giáo dục, cảm hóa được ít nhất 1 thanh, thiếu niên tiến bộ.

Tổ chức ký cam kết giữa đại diện Công an xã, Ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn, chi Đoàn Thanh niên và đại diện hộ gia đình ở khu dân cư về nhiệm vụ chung tay giúp đỡ, giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến…

Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh báo cáo với cấp ủy, chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành liên quan tổ chức tốt ngày hội, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh, đảm bảo 100% các khu dân cư trên địa bàn tỉnh tổ chức ngày hội theo chủ đề đạt hiệu quả thiết thực.