Thứ hai, 20 Tháng 8 2018

Huyện Gia Viễn hiện có 197 khu dân cư với 189 Ban CTMT ở khu dân cư.

 

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã tập trung kiện toàn, củng cố Ban công tác Mặt trận (Ban CTMT) theo hướng nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động; cơ cấu uỷ viên là những người đứng đầu tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng... nhằm tăng tính thuyết phục trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-MT ngày 16/4/2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình về việc cán bộ MTTQ các cấp nắm tình hình nhân dân, dự sinh hoạt Ban công tác mặt trận tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Với mục đích giúp cán bộ MTTQ các cấp sâu sát cơ sở lắng nghe tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, nắm bắt kịp thời dư luận xã hội. Đồng thời giúp Ban công tác mặt trận khu dân cư đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ nhằm nâng cao vai trò của Mặt trận tại cơ sở.

Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của việc gần dân, sát dân, MTTQ huyện thường xuyên trao đổi MTTQ cơ sở trong việc xây dựng kế hoạch chi tiết chuẩn bị tốt về nội dung, hình thức tiến hành sinh hoạt. Trong đó mở rộng thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo xã, ủy viên UBMTTQ các cấp cư trú trên địa bàn, trưởng thôn, xóm, phố một số cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng.

Nội dung các buổi sinh hoạt tập trung vào đánh giá việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại khu dân cư, những vấn đề vướng mắc nảy sinh. Tập trung chủ yếu để các thành viên thảo luận, đóng góp ý kiến, nêu lên những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị, các vấn đề bức xúc xảy ra trong khu dân cư cùng nhau bàn bạc, giải quyết.

          Các buổi sinh hoạt đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương để vận động, đồng thời qua đó giải đáp để nhân dân hiểu những vấn đề chưa rõ ràng đồng thời cũng phát hiện ra những bất cập vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách để có hướng đề nghị điều chỉnh cho phù hợp.

          Các đại biểu tham gia sinh hoạt được tạo điều kiện để bày tỏ ý kiến tâm tư nguyện vọng của mình một cách dân chủ thẳng thắn. Có vấn đề phổ biến liên quan đến các cấp trên được đề cập như các chính sách về nông nghiệp, đền bù, giải phóng mặt bằng, việc thi công chậm tại các dự án; vấn đề hạn hán; ô nhiễm môi trường quanh các khu công nghiệp; giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất, vấn đề về giáo dục, y tế; an ninh trật tự, những tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính... nhưng cũng có nhiều vấn đề phát sinh ở phạm vi khu dân cư như tranh chấp đất đai, những luật tục, thói quen, ứng xử những mâu thuẫn trong cuộc sống đời thường.. và những vấn đề khác mà mức độ chưa phổ biến cũng được đề cập đầy đủ qua đó nắm bắt những vấn đề mới để có phương án xử lý ngay từ đầu góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và quản lý xã hội.

Tại các buổi sinh hoạt đều có đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền cùng tham gia sinh giúp cho các cấp bám sát cơ sở, nắm bắt kịp các vấn đề cần giải quyết để có thể giải đáp kịp thời thắc mắc nhân dân, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng thuộc thẩm quyền và phản ánh kịp thời tới các cấp có thẩm quyền. Các vấn đề dù lớn hay nhỏ đều được trao đổi bàn bạc và có nhiều ý kiến phương án được ra hội nghị xem xét, bàn luận, phản biện, đã phát huy hiệu quả trí tuệ tập thể. Do đó, chất lượng các buổi sinh hoạt đã được nâng lên rõ rệt, nội dung sinh hoạt thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, việc sinh hoạt của Ban công tác mặt trận đã trở thành nền nếp. Phát huy được các ý kiến đóng góp xây dựng của các thành viên, qua đó để lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết những vướng mắc tồn tại, từ đó rút ra những kinh nghiệm, cách làm hay để phổ biến nhân rộng.

Trong 6 tháng đầu năm 2016 cán bộ Mặt trận huyện dự sinh hoạt với Ban công tác Mặt trận tại 10 khu dân cư ở 10 xã. Sau mỗi buổi sinh hoạt các cán bộ Mặt trận được phân công đi dự sẽ tổng hợp đầy đủ các nội dung của buổi sinh hoạt trong đó chú trọng đến những kiến nghị, bức xúc đã giúp Mặt trận nắm tình hình dư luận nhân dân để từ đó có những tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc phối hợp vận động giải thích tuyên truyền những băn khoăn thăc mắc có hướng giải quyết nhanh chóng, tạo sự đồng thuận nhất trí, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Những việc làm cụ thể đã góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương, giữ gìn an ninh trật tự nhất là huy động các nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Một số đơn vị đã thực hiện tốt việc sinh hoạt đảm bảo chất lượng như xã Gia Xuân, Liên Sơn, Gia Hưng, Gia Phú, Gia Thịnh, Thị trấn Me…

          Bên cạnh những kết quả đã đạt thì vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục. Một số cán bộ chưa nhận thức và hiểu rõ tính chất ý nghĩa của việc dự sinh hoạt ban công tác mặt trận. Việc phát sinh những vấn đề đột xuất, khó khăn triệu tập các thành phần về dự, công tác chuẩn bị nội dung chưa được đầy đủ, kinh phí hoạt động còn khó khăn, tinh thần trách nhiệm ở một số trưởng ban CTMT còn hạn chế nên việc tổ chức sinh hoạt ở một số khu dân cư chưa thường xuyên, chất lượng sinh hoạt chưa cao, còn mang tính hình thức.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới cán bộ, chuyên viên MTTQ các cấp cần thường xuyên cập nhật thông tin, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, hoạt động cụ thể của MTTQ. Tăng cường bố trí thời gian xuống cơ sở, nêu cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ được phân công giúp Ban công tác mặt trận chuẩn bị các nội dung sinh hoạt định kỳ chu đáo, đề xuất những vấn đề cần khắc phục để nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ. Chú trọng quan tâm phát huy vai trò của Trưởng ban CTMT vì đây là người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, kinh nghiệm cho thấy ở đâu người đứng đầu ban công tác mặt trận có năng lực, trách nhiệm, tâm huyết thì thì ban công tác Mặt trận ở đó hoạt động sôi nổi có hiệu quả cao. Bên cạnh đó cả hệ thống Mặt trận cần tích cực chủ động, tham mưu, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời nắm bắt tình hình, dư luận xã hội nhất là những vấn đề nổi cộm ở địa phương có phương án tuyên truyền vận động, xử lý kịp thời sẽ góp phần giúp nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt Ban công tác Mặt trận ở từng khu dân cư góp phần nâng cao vai trò của MTTQ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở địa phương ngày càng bền vững.