Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Trong quý I năm 2015, Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách. Trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, doanh nghiệp đã tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số 138 nghìn suất quà, tổng trị giá gần 52 tỷ đồng.

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được tăng cường; hoạt động giám sát và phản biện xã hội được coi trọng, qua đó thể hiện rõ hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021; ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn luật sư tỉnh về giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

Phát huy kết quả đã đạt được, quý II MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo Đề án “Xây dựng mô hình điểm Khu dân cư văn hóa nông thôn mới, Gia đình văn hóa nông thôn mới”; và Dự thảo Kế hoạch cán bộ MTTQ các cấp nắm tình hình nhân dân, dự sinh hoạt Ban công tác Mặt trận tại khu dân cư.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới cụ thể:

1. Thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp tốt với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung cao độ cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia góp ý Văn kiện Đại hội Đảng, góp phần thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở. Cảnh giác với âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống Đảng, chống phá chế độ, chống phá Nhà nước pháp quyền XHCN;

            2. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quyết định số 218 ban hành quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

            Từng cấp chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ giám sát các lĩnh vực mà nhân dân quan tâm, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng;

            3. Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới”, “Gia đình văn hóa nông thôn mới”, với những tiêu chí cụ thể được xác định trong Đề án. Trước mắt trong quý II năm 2015, ở mỗi đơn vị cấp huyện tổ chức làm điểm ở 1 đến 2 Khu dân cư để rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo triển khai trước khi nhân ra diện rộng;

            4. Thực hiện Kế hoạch cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp hằng tháng dự sinh hoạt, nắm tình hình nhân dân tại khu dân cư;

            5. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị với nội dung kế hoạch cụ thể đã được xác định ngay từ đầu năm 2015.