Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Ngày 21/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị với thành viên của các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định thành lập 3 hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019 gồm hội đồng tư vấn về dân chủ pháp luật, về dân tộc tôn giáo, về kinh tế xã hội. Mỗi hội đồng tư vấn có 5 thành viên.

 

Đây là các tổ chức hoạt động không chuyên trách của Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình, có chức năng tư vấn giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh những nội dung có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của MTTQ Việt Nam. Các

Theo quy chế hoạt động, Hội đồng tư vấn sẽ nghiên cứu, đề xuất ý kiến về những nội dung có liên quan đến lĩnh vực của Hội đồng, về những dự thảo văn bản ban hành, bổ sung, sửa đổi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở Trung ương và địa phương cũng như trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất ý kiến về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực tư vấn của Hội đồng về quá trình quán triệt, triển khai thực hiện đối với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về các nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp; tham gia các đoàn giám sát, tham gia công tác phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm đưa hoạt động của MTTQ ngày càng có hiệu quả, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ các cấp trong tỉnh.

Định kỳ mỗi năm Hội đồng tư vấn họp 2 lần để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch và thảo luận sâu về một số chuyên đề. Kết quả và ý kiến thảo luận đề xuất của hội đồng tư vấn được tập hợp đầy đủ, thống nhất bằng văn bản gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận đóng góp ý kiến thống nhất về tổ chức các hoạt động của Hội đồng tư vấn.

                                                                                              Đinh Trường Sơn

                                                                       Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật UBMTTQ tỉnh