Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Ngày 20/01/2015 tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

            Tham gia lễ ký kết có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh.

            Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh thống nhất chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở nhằm tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật đặc biệt pháp luật tiếp công dân, khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tố cáo, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý… tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần bảo đảm việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu khiếu nại, giải quyết tố cáo đúng pháp luật. Qua đó, từng bước giảm dần tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở; khắc phục việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, đông người.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức tham gia với chính quyền cùng cấp, nhất là cấp cơ sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tố cáo; góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, công dân; Thông qua phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của công dân phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp giải quyết; phát hiện nhu cầu và thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cho những người thuộc diện trợ giúp pháp lý; Thông qua các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở.

 Việc giám sát phải thực hiện đúng thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, gắn với việc phát huy quyền làm chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, công dân;Việc phối hợp phải được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức tham gia phối hợp; được triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời, công khai, minh bạch, hiệu quả; định kỳ có sơ kết, tổng kết nhằm rút kinh nghiệm và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ.

Qua chương trình phối hợp, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, hội viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện chương trình; Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tình hình, diễn biến vụ việc khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.