Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Ngày 11 và 12/3/2014, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện đối với MTTQVN huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2014- 2019. Đại hội đã tiến hành đầy đủ 5 nội dung và chương trình theo hướng dẫn; đại hội đã dân chủ hiệp thương cử Ủy viên UBMTTQVN huyện gồm 65 vị; hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 5 vị và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ X gồm 23 vị.

 

Thực hiện Chỉ thị số 25- CT/TW, ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông tri số 24/TT-MTTW-BTT ngày 30/5/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tri số 15- TT/TU ngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về lãnh đạo Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội MTTQVN tỉnh Ninh Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2014- 2019; Kế hoạch số 146/KH-MT ngày 26/6/2013 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình. Đến ngày 25/12/2013, 100%  MTTQ xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức thành công Đại hội, đảm bảo mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra.

Trong 2 ngày 11- 12/3/2014, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện đối với MTTQVN huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2014- 2019.

          Về dự Đại hội có:

- Đồng chí Trương Đức Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Đồng chí Phạm Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh;

- Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của huyệnYên Khánh;

- Đại biểu Thường trực cấp ủy các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh;

- Chủ tịch, các phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố, thị xã;

- Đại biểu chính thức của Đại hội gồm: 165 vị, đại biểu khách mời 199 vị.

          Đại hội đã tiến hành đầy đủ 5 nội dung và chương trình theo hướng dẫn; Đoàn chủ tịch Đại hội 7 vị; đại hội đã dân chủ hiệp thương cử Ủy viên UBMTTQVN huyện gồm 65 vị bảo đảm đủ thành phần đại diện, cơ cấu, có tỷ lệ người ngoài Đảng 25,4%; Ban Thường trực gồm 5 vị: Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch, 2 Ủy viên Thường trực; Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ X gồm 23 vị.

 

 

 

Ủy ban MTTQ huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2014 - 2019 ra mắt đại hội

 

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những  thành tích, kết quả mà UBMTTQVN huyện Yên Khánh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung cơ bản và chương trình hành động trọng tâm, Cụ thể là:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; nhất là những quan điểm, chủ trương của Nghị quyết BCH Trung ương Đảng lần thứ VII “Về Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; “Về công tác dân tộc”; “Về công tác tôn giáo”; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          2. Ủy ban MTTQ và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2014- 2019 triển khai xây dựng kế hoạch để thực hiện chương trình hành động; triển khai Nghị quyết của Đại hội một cách cụ thể sát thực tế, xây dựng quy chế hoạt động, phân công phân nhiệm cho các thành viên; xây dựng bổ sung các quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban MTTQ với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp đảm bảo hoạt động có hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng huyện Yên Khánh văn minh, giàu đẹp.

          3. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

          4. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

          Triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị- xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

          Triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp năm 2013 và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; Tăng cường công tác hòa giải những vấn đề mâu thuẫn trong nhân dân.

          5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên.

          Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở; chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức về mọi mặt cho cán bộ làm công tác Mặt trận.

          Xây dựng và thường xuyên kiện toàn Ủy ban MTTQVN các cấp bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực; Củng cố đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách có đủ năng lực, trình độ, bảo đảm tính năng động, sáng tạo, hiệu quả; Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đủ sức gánh vác các nhiệm vụ do Đảng và nhân dân giao phó.

Ngay sau Đại hội điểm MTTQVN huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2014- 2019 thành công, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo Đại hội MTTQVN các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh phấn đấu hoàn thành trong tháng 4 năm 2014.