Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Thực hiện kế hoạch của ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc Mặt trận Tổ quốc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, từ khi cuộc bầu cử được triển khai trên địa bàn, việc chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử trong hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ, quy định. Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên hoàn thành khối lượng công việc rất lớn của 5 bước quy trình hiệp thương đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Cử tri phường Ninh Khánh (thành phố Ninh Bình) tìm hiểu danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với MTTQ thành phố Ninh Bình, bám sát các văn bản hướng dẫn, sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, MTTQ thành phố đã tích cực thực hiện các nội dung công việc theo luật định. Trên cơ sở chức năng được quy định, Ban Thường trực ủy ban MTTQ thành phố đã thực hiện tốt việc thông báo cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức số người được phân bổ, hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử theo đúng dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng được thảo luận thống nhất tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016- 2021 gồm 52 ứng cử viên đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần và đủ số lượng. 

Cùng với việc thực hiện tốt các bước hiệp thương, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố còn tích cực phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức 177 hội nghị với 918 người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được giới thiệu về khu dân cư để lấy phiếu tín nhiệm. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú diễn ra dân chủ, nghiêm túc, đúng luật. 

Các ý kiến của cử tri nhận xét, đóng góp đều có ý thức xây dựng và tin tưởng vào các ứng cử viên. Kết quả có 58/58 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đều được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm; đối với cấp thành phố, 110/110 ứng cử viên đều được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm; cấp xã có 742/750 ứng cử viên đạt 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm; chỉ có 6/750 ứng cử viên đạt 98,36%, 1/750 ứng cử viên đạt 91% và 1/750 ứng cử viên đạt dưới 50% tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Đánh giá về kết quả thực hiện các bước hiệp thương do MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố thực hiện, đồng chí Vũ Đình Nhật, Chủ tịch ủy ban MTTQ thành phố Ninh Bình cho biết: ủy ban MTTQ thành phố đã thực hiện 5 bước của quy trình hiệp thương giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định. 

Việc giới thiệu người ra ứng cử đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo của Thường vụ Thành ủy. Theo quy trình bầu cử, danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố và các xã, phường đã được MTTQ các cấp bàn giao sang ủy ban bầu cử các cấp. Hiện nay, danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và và các xã, phường được ủy ban bầu cử các cấp công bố công khai và thực hiện bước tiếp theo để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử…

Ngay sau hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử, từ đầu tháng 2-2016, ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức quán triệt các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử cho MTTQ các huyện, thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận, thống nhất nhận thức, cách làm để góp phần làm tốt công tác Mặt trận trong bầu cử. 

Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc nhiệm vụ bầu cử, in ấn và cấp phát tài liệu về bầu cử nhằm đảm bảo việc chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử trong hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ, quy định. Ngay từ hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, công tác hiệp thương cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo được tính đại diện của các tổ chức, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, đảm bảo cơ cấu kết hợp và cơ cấu nữ. Tại các hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lần thứ ba, các hội nghị do MTTQ các cấp chủ trì đều diễn ra trong không khí dân chủ, thảo luận sôi nổi về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần để thỏa thuận, thống nhất, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Kết quả của hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực ủy ban MTTQ các cấp đã lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong đó, cơ cấu nữ đạt tỷ lệ 62,5%, ngoài Đảng 37,5%, dân tộc 37,5%, tôn giáo 12,5%, trẻ tuổi 50%; Đối với 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021, nữ đạt tỷ lệ 35,3%, dân tộc 3,5%, tuổi trẻ 22,35%; đối với 450 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, nữ là 42%, dân tộc 2,9%, ngoài Đảng 14,2%, tôn giáo 1,3%; đối với 6.432 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nữ là 37,5%, dân tộc 3,1%, tôn giáo 2,7%, ngoài Đảng 37%. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tiến hành bàn giao danh sách, hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cho ủy ban bầu cử cùng cấp để tiến hành các bước tiếp theo…

Nhìn lại kết quả công tác hiệp thương do MTTQ các cấp tổ chức thực hiện, đồng chí Bùi Văn Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Trong hiệp thương giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, MTTQ các cấp trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp để chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận, hoàn thành 5 bước của quy trình hiệp thương đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Trong công tác hiệp thương, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, MTTQ các cấp đã coi trọng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần hợp lý. Tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đạt và vượt theo quy định của Luật Bầu cử. Mức độ tín nhiệm của các ứng cử viên tại các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đạt tỷ lệ cao, nhất là các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh đạt tín nhiệm 100%. Trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ học vấn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cao hơn nhiệm kỳ trước: 

Đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, 100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 3 người có trình độ cử nhân, cao cấp chính trị; đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, có 80 người có trình độ đại học trở lên, trong đó 27 người có trình độ thạc sỹ, 4 người có trình độ tiến sỹ, trên 50% có trình độ cử nhân, cao cấp chính trị…

Theo tiến độ, quy trình của cuộc bầu cử, MTTQ các cấp vẫn còn nhiều việc phải làm để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Trong đó, MTTQ các cấp đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cho việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử để những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp thực hiện quyền vận động bầu cử, để cử tri và nhân dân gặp gỡ, mạn đàm, trao đổi với các ứng cử viên để bầu chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho mình. 

Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử, phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền. Quan tâm thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát về cuộc bầu cử để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật.

(baoninhbinh.org.vn)