Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Nhìn lại kết quả những năm qua việc thực hiện CVĐ “Ngày vì người nghèo” của huyện Yên Mô, do dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền và sự thống nhất hoạt động của các tổ chức thành viên, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến khu dân cư, sự lỗ lực và sáng tạo của ban vận động các cấp, đặc biệt là các cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị LLVT, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã tích cực, tự giác tham gia.

 

Do vậy phong trào của huyện đã thu được kết quả đáng khích lệ, kết quả cụ thể bình quân mỗi năm Mặt trận các cấp trong huyện đã vận động được trên 240 triệu đồng. Đặc biệt năm 2014 đã vận động được 296 triệu động trong đó cấp huyện vận động được 114 triệu đồng, cấp xã vận động được 182 triệu đồng, hàng năm MTTQ huyện đã tích cực tham mưu Thường trực Huyện uỷ cho phép trích từ quỹ “Vì người nghèo” của huyện để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, chỉnh trang nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách,… đến nay đã cải tạo xây dựng 51 nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách có khó khăn với trị giá hàng trăm triệu đồng, ngoài ra quỹ còn hỗ trợ vốn, trợ cấp khó khăn, thiên tai hoạn nạn… điển hình như những xã đã thực hiện tốt cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” hàng năm là Yên Thắng, Khánh Thượng, Mai Sơn, Khánh Thịnh, Yên Nhân,... Từ những kết quả trên nên nhận thức của các tầng lớp nhân dân đã được hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc vận động, xây dựng tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau thoát nghèo, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng hộ khá, hộ giàu, hộ nghèo giảm còn 5,3%. Do vây, Cuộc vận động đã đi vào cuộc sống, hợp ý Đảng, lòng dân. Thông qua vận động hệ thống tổ chức của Mặt trận được củng cố, nội dung phương thức hoạt động được đổi mới, vai trò vị trí của Mặt trận và các tổ chức thành viên từ xã đến khu dân cư được đề cao, đáp ứng được yêu cầu về công tác vận động quần chúng của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH của đất nước.

Tuy nhiên bên cạnh đó tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở,… vẫn còn nhiều nên Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” cần phải được phát động thường xuyên, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động có hiệu quả hơn. Chính vì vậy, MTTQ huyện Yên Mô xác định việc thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng và cũng là cuộc vận động lớn có ý nghĩa nhân văn cao cả, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái” và đạo lý “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Năm 2015, MTTQVN huyện Yên Mô tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, xây dựng kế hoạch phát động Tháng cao điểm vì người nghèo được diễn ra từ 17/10 đến 18/11/2015, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam ( 18/11/1930 – 18/11/2015) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, với mục đích tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân Yên Mô hưởng ứng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, nhằm thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo”, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững trong giai đoạn mới; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện; đồng thời góp phần thực hiện công cuộc xoá đói, giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; triển khai có hiệu quả Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thưởng tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Ở cấp xã và khu dân cư: Tuyên truyền mục đích ý nghĩa của cuộc vận động, kết quả cuộc vận động, mục tiêu phấn đấu và mức ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh 3 cấp và ở các hội nghị của cấp mình; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, đơn vị, tập thể, cá nhân gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động. Kịp thời thông báo công khai tiến độ hàng ngày, hàng tuần trên hệ thống truyền thanh. Thường xuyên kiểm tra và công khai việc xây dựng quản lý sử dụng quỹ, khảo sát, nắm danh sách hộ nghèo tại địa phương; công khai danh sách các địa chỉ hộ nghèo, người cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Phân bổ sử dụng quỹ kịp thời, đúng đối tượng và đảm bảo đúng nguyên tắc.

Các tổ chức thành viên: Xây dựng kế hoạch để triển khai các hoạt động trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng xây dựng quỹ “ Vì người nghèo” xây nhà, tặng quà các gia đình hội viên nghèo.

Cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo” là cuộc vận động có ý nghĩa chính trị xã hội nhân văn sâu sắc, làm tốt cuộc vận động là góp phần vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo của toàn Đảng, toàn dân và của cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân huyện nhà trong những năm tiếp theo. /.

Tạ Văn Toan

                                                                        Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN  huyện