Thứ năm, 24 Tháng 9 2020

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2020; NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ XXII; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

 

 

Sáng ngày 08/01/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoa Lư tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hiện, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó bí thư Thường trực huyện Hoa Lư.

Năm 2019, MTTQ các cấp huyện Hoa Lư đã đạt được những kết quả tốt: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ngày càng thiết thực, hiệu quả và phát huy đa dạng khối đại đoàn kết toàn dân; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo được tăng cường...đặc biệt là tổ chức Đại hội MTTQ các cấp đảm bảo tiến độ, nội dung, chương trình theo Hướng dẫn gắn với việc thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Trung ương và Thông báo số 911-TB/TU của Tỉnh ủy. Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoa Lư được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá, xếp loại là đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Văn Hiện ghi nhận và đánh giá cao công tác Mặt trận các cấp huyện Hoa Lư, đồng thời cũng đề nghị MTTQ huyện trong thời gian tới cần làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để sớm khắc phục và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước, của Tỉnh năm 2020, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Nắm tình hình Nhân dân nhất là trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

2. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung và hình thức tập hợp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của người dân, trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tổ chức tốt các hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

3. MTTQ các cấp cần lựa chọn, xác định rõ những nội dung, phần việc có trọng tâm, trọng điểm tạo điểm nhấn, mô hình mới thể hiện rõ vai trò, vị trí của Mặt trận trong việc phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”... quan tâm vấn đề vệ sinh môi trường, chống biến đổi khí hậu, chống rác thải nhựa; xây dựng xã và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

4. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội và đối thoại nhân dân theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

5. Chú trọng hướng các hoạt động về cơ sở, quan tâm hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Coi trọng bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở.

Tại Hội nghị, biểu dương, khen thưởng 17 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019 và ký kết chương trình phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”./.

Mai Thị Lý, UVTT, Trưởng ban Tổ chức MTTQ tỉnh