Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, ngày 08/12/2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Uỷ ban nhân dân, các ban, ngành huyện Hoa Lư tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 19/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý giáo dục thanh thiếu niên". Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trình bày Kế hoạch số 50/KH-HU ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên trên địa bàn huyện và Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 01/12/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình hành động số 124/CTHĐ của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Hoa Lư. Tại hội nghị đã thông qua kế hoạch và ký cam kết phối hợp quản lý giáo dục thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện, phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị, tổ chức.

 Ngay sau hội nghị, Ban Chỉ đạo Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện đã chỉ đạo xã Ninh Mỹ và xã Ninh Vân làm điểm của huyện về thực hiện Kế hoạch số 50/KH-HU ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện và Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 01/12/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình hành động số 124/CTHĐ của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện. Đến hết ngày 29/12/2017, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 50/KH-HU ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện và Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 01/12/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình hành động số 124/CTHĐ của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện Hoa Lư.

Đại diện Lãnh đạo MTTQ, Công an huyện Hoa Lư  chứng kiến đại diện các ban, ngành ký kết kế hoạch liên ngàn phối hợp quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật tại xã Trường Yên

Trong quá trình triển khai Chỉ thị số 10 của Tỉnh ủy, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoa Lư đã xây dựng kế hoạch phối hợp quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn, phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị, tổ chức. Phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, xây dựng môi trường sống lành mạnh cho thanh thiếu niên học tập, vui chơi, tránh xa tai, tệ nạn xã hội. Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn các xã, thị trấn. Đặc biệt quan tâm hơn các khu dân cư ở địa bàn phức tạp, có thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật.

  Phát huy vai trò, trách nhiệm của Trưởng Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư, triển khai mô hình (4 + 1) tức là 01 cán bộ đoàn thể quần chúng, 01 công an xã, 01 cán bộ thôn (xóm) và 01 đại diện gia đình cùng tham gia giáo dục, giúp đỡ 01 thanh, thiếu niên hư và phong trào quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật ở thôn, xóm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để vi phạm pháp luật. Cần tăng cường gặp gỡ, trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra không để phát sinh phức tạp, kéo dài, gây dư luận không tốt trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ giúp đỡ thanh, thiếu niên như tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề, hướng nghiệp.

   Do vậy, để thực hiện tốt Chỉ thị số 10 của Tỉnh ủy cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện nhằm điều chỉnh những vấn đề phức tạp trong cộng đồng khu dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, triển khai nội dung Chỉ thị xuống tận khu dân cư. Song cần gắn việc thực hiện Chỉ thị với các phong trào, các cuộc vận động trên địa bàn khu dân cư và là 01 trong những tiêu chí đề đánh giá thi đua cuối năm nhằm khích lệ các phong trào, các cuộc vận động. Đồng thời thực hiện tốt nội dung số 04 Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Ở các xã, thị trấn cần bố trí những sân chơi lành mạnh dành cho thanh, thiếu niên vui chơi, trong các hoạt động tổ chức chương trình, cần có giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương để việc giáo dục thanh, thiếu niên hư đạt kết quả cao nhất.

                    Lê Văn Thắng,  Ủy viên Thường trực UBMTTQVN huyện Hoa Lư