Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Gia Lập là một xã có địa bàn tương đối rộng của huyện Gia Viễn với diện tích 8,97 km có đường ĐT 477 chạy qua trung tâm xã, phía bắc giáp khu du lịch Vân Long, phía đông giáp khu công nghiệp Gián Khẩu. Vốn là xã thuần nông có dân số trên 8400 người, sinh sống tại 8 khu dân cư, có đông đồng bào công giáo với hơn 3700 giáo dân chiếm 44% dân số toàn xã.

 

Với vị trí, điều kiện thuận lợi từ nhiều năm nay đã có sự chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ theo hướng phát triển công nghiệp dịch vụ góp phần quan trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bên cạnh đó cũng là thách thức cho việc đảm bảo an ninh trật tự trong trong tình hình hiện nay đang có xu hướng diễn biến phức tạp, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế. Nhận thức vấn đề này từ nhiều năm qua, các cấp ủy đảng chính quyền mà điển hình là Mặt trận Tổ quốc xã đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Có thể nói hiệu quả của tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phụ thuộc rất lớn vào hình thức tuyên truyền. Vì thế hằng năm, MTTQ xã luôn chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, đặc biệt phát huy việc lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua, gắn với giám sát công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện dân chủ, hòa giải ở cơ sở, giám sát đầu tư cộng đồng; duy trì nề nếp tuyên truyền luật tại các buổi họp khu dân cư các buổi sinh hoạt của đoàn thể chính trị-xã hội.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, pháp luật đã được đa dạng hóa hình thức và nội dung, phù hợp với từng đối tượng như: lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, khu dân cư, tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Hiến pháp và các bộ luậ như Luật khiếu nại, tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật bình đẳng giới, Luật Giáo dục; Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo...

Phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, mặt trận từ xã đến các khu dân cư đã đẩy mạnh thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội và tổ chức đối thoại trực tiếp nhằm giúp cho người dân nắm rõ các chính sách pháp luật về trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống để từ đó phát huy quyền làm chủ của mình trong xây dựng chính quyền cơ sở”. Nhờ đó mà tình hình vi phạm pháp luật, khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn xã trong thời gian qua đã giảm đi đáng kể. Đây cũng là một trong những điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận được hành lang pháp lý và đồng thời giúp chính quyền địa phương làm tốt vai trò nhiệm vụ của người cán bộ đối với nhân dân”.

Thông qua các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên… tuyên truyền những nội dung pháp luật, hỗ trợ pháp lý phù hợp với thực tế sản xuất đời sống của từng địa bàn dân cư. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức tuyên truyền về phòng, chống các tệ nạn xã hội, tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng vận động, hòa giải ở cơ sở.  Các ban, ngành, đoàn thể thông qua các câu lạc bộ pháp luật của các tổ chức thành viên như đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh đồng loạt triển khai tới tất cả các chi hội ở thôn tổ chức họp các hội viên của mình để phổ biến, tuyên truyền văn bản pháp luật, đặc biệt là những chính sách pháp luật liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền lồng ghép gắn với mở rộng và nâng cao chất lượng được gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các tiêu chí trong chương trình về xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn hóa văn minh xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ , thể thao …thông qua đó nhiều mô hình ra đời phát huy hiệu quả như: tổ dân vận khéo, mô hình cổng an ninh, thắp sáng đường quê, khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường.... Phối hợp với hệ thống loa truyền thanh của xã để tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến đời sống thiết thực của người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật mới, gắn với thực tế sản xuất và đời sống của nhân dân như: các vấn đề đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình, bảo vệ tài nguyên - môi trường, giao thông đường bộ, nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ thuế, khiếu nại, tố cáo, hình sự, dân sự... Qua đó, tích cực góp phần giáo dục, vận động cán bộ và người dân nâng cao được ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật tăng cường phát huy quyền làm chủ của người dân trong xây dựng chính quyền ở cơ sở đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội khác...

Là địa phương có đông đồng bào công giáo Việc xây dựng “Xứ đạo bình yên” là góp phần cho các hoạt động tôn giáo được bảo đảm, duy trì phát triển và củng cố đức tin. Do đó việc bảo đảm an ninh trật tự, phát huy truyền thống văn hóa là trách nhiệm của mỗi công dân, giáo dân trong giáo xứ. Trên cơ sở các nội dung, tiêu chí thực hiện “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình văn hóa” trên các lĩnh vực đã được nhân dân bàn bạc, thống nhất cao, gắn với các mô hình tự quản về an ninh trật tự và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo”. Tuyên truyền, vận động bà con giáo dân cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư, đăng ký, cam kết làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhờ làm tốt  công tác tuyên truyền vận động trong những năm qua đã góp phần thiết thực nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội. Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội ngày càng được ổn định, các vụ việc vi phạm pháp luật giảm nhiều trong những năm qua không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Những loại tội phạm như trộm cắp,  ma tuý, mại dâm mê tín dị đoan, nạn cờ bạc giảm thấp nhất so với các xã khác. Đồng bào tôn giáo trong xã chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”. Khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, củng cố; tinh thần yêu nước được phát huy, các tầng lớp nhân dân trong xã tương thân tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các chương trình, phát triển kinh tế xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Đến nay toàn xã có 8/8 khu dân cư văn hóa và có 1.890 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa  và đặc biệt cuối năm 2014 là xã đầu tiên của huyện về đích nông thôn mới.

Với việc triển khai đồng bộ và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, có thể nhận thấy công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở xã Gia Lập đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

                           Lê Minh Cẩn- Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Gia Lập