Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Năm năm qua Hội luật gia tỉnh Ninh Bình đã phấn đấu hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, xây dựng Hội vững mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ, chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Hội đã chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức, tuyên truyền vận động thành lập tổ chức cơ sở Hội tại những nơi có điều kiện, củng cố kiện toàn cán bộ chủ chốt các cấp Hội; phát triển hội viên bổ sung lực lượng cho Hội. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 18 chi hội cơ sở trong đó có 5 chi hội xã, phường và 1 chi hội doanh nghiệp công ích; phát triển thêm 189 hội viên. Đến nay toàn hội có 89 chi hội cơ sở trong đó có 28 chi hội xã, phường, thị trấn với tổng số 1.340 hội viên. Trình độ chuyên môn được đào tạo trên Đại học 2%, Đại học 83% và Trung cấp 15%. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực thực tiễn và phương pháp công tác cho hội viên nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đặc biệt là đã chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Hội luật gia các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Đại hội đại biểu Hội luật gia tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2014 - 2019, kiện toàn lãnh đạo và xây dựng quy chế hoạt động hiệu quả.

 

Hội thảo Hiến pháp năm 2013 tại tỉnh Ninh Bình

Công tác tham gia xây dựng pháp luật được đặc biệt coi trọng, chỉ đạo chặt chẽ và thực hiện với nhiều phương thức phong phú, đa dạng từ nghiên cứu, thảo luận, tọa đàm, tổ chức hội nghị, hội thảo bảo đảm chất lượng, thời gian được các cơ quan yêu cầu ghi nhận, đánh giá cao; Tổ chức tham gia đóng góp ý kiến vào 288 dự án luật trình Quốc hội khóa XII, XIII trong đó có Hiến pháp 2013, Luật đất đai 2013 và nhiều Bộ luật; tham gia vào 125 văn bản pháp luật của Chính phủ và các cơ quan Trung ương và 334 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra hàng năm còn tham gia rà soát các văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; tham mưu cho tỉnh Ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 56 của Bộ Chính trị khóa VIII và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tưởng Chính phủ. Chỉ đạo các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung vào địa bàn vùng còn khó khăn về những quy định mới của pháp luật, Hiến pháp, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao sự hiểu biết pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Phối hợp tổ chức 1.575 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật thu hút 79.022 lượt người tham dự; phối hợp xây dựng chuyên mục, chuyên trang pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng với 2.297 tin, bài và hàng vạn tờ rơi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật. Riêng Trung tâm tư vấn pháp luật đã tổ chức 99 cuộc tuyên truyền pháp luật lưu động thu hút 7.386 người dự tại các địa bàn vùng sâu, vùng còn khó khăn thuộc các xã của huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Mô, Kim Sơn, thị xã Tam Điệp...

Công tác tư vấn pháp luật được chỉ đạo lồng ghép chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức và hội viên giúp cho cán bộ, nhân dân tiếp cận công lý, giải tỏa những băn khoăn vướng mắc, tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã lồng ghép tư vấn trực tiếp cho 5.345 lượt công dân. Ngoài ra còn trực tiếp tư vấn cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành theo pháp luật, giải quyết, xử lý những vấn đề nảy sinh từ cơ sở thấu tình, đạt lý; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở trên cơ sở pháp luật, truyền thống văn hóa, đạo lý dân tộc, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp, giữ vững ổn định xã hội. Riêng Trung tâm tư vấn pháp luật đã tổ chức tuyên truyền lưu động gắn với tư vấn, trợ giúp pháp lý 5.027 vụ việc. Ngoài ra hàng năm còn phối hợp với lãnh đạo Trại tạm giam công an tỉnh và Trại giam Ninh Khánh - Bộ công an tổ chức tuyên truyền tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân, tư vấn tại chỗ cho phạm nhân có nhu cầu, góp phần nâng cao chất lượng giam giữ, cải tạo người chấp hành hình phạt tù.

            Thông qua hoạt động của tổ chức hội và hội viên đã tăng cường công tác giám sát thi hành pháp luật, hội đã phát hiện đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, sửa đổi bổ sung những quy định không còn phù hợp; tham gia tích cực vào việc nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở, đã tư vấn hòa giải được 1.506 vụ việc tranh chấp ngay tại cơ sở góp phần ổn định tình hình. Ngoài ra còn tham gia tích cực, có chất lượng vào các nhiệm vụ chính trị pháp lý, kinh tế - xã hội của địa phương nhất là việc giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tư vấn giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết những vụ việc phức tạp, nổi cộm về khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

            Tuy nhiên, quá trình xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật ở địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Việc áp dụng pháp luật trên một số lĩnh vực chưa thống nhất và đồng bộ. Một số vụ án, vụ việc xử lý chưa nghiêm, còn để kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Thiết chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật còn những mặt hạn chế nhất định. Đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật chưa thật sự đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                                              Luật gia : Lê Văn Chăt

                                                                              UVBCH Trung ương HLGVN

                                                                              Chủ tịch Hội luật gia tỉnh NB